01
03 04 05 06 07
09 12 13 15
19 21 22
23 28 29
30 31          

aмзaр

25 ҧхынгәы
2018

Аҧснытәи автонмтә республика аиҳабыра агәыхьра аадырҧшуеит Берзентәыла, Атикатә адгьылбжьаха аҟны иҟалаз арыцҳаразы, уаҟа ауаа рацәа ҭахаеит, ааха заузгьы рацәоуп.