01 02
04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Адыррa ҿыц

Вахтанг Ҟолбаиа Қырҭтәыла апарламент адәныҟатәи аизыҟазаашьақәа реилакра ахантәаҩы Соҧио Қацаравеи Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩы Гьаргь Волски иҧылеит

Аҧснытә автономтә республика аиҳабыра ахантәаҩы инапынҵақәа назгӡо Вахтанг Ҟолбаиа Қырҭтәыла апарламент адәныҟатәи аизыҟазаашьақәа реилакра ахантәаҩы Соҧио Қацаравеи Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩы Гьаргь Волски иҧылеит диҧылеит.

Вахтанг Ҟолбаиа адепутатцәа иҭабуп ҳәа реиҳәеи аҵыхәтәантәи аамҭазы урҭ инарыгӡо рус Қырҭтәыла аҵакырадгьыл акразы апартнер тәылақәа рыдгылареи урҭ иҟарҵо арезолиуциақәеи рзы.

Аиҧылара аҟны импыҵахалоу Аҧсны иҟоу аҭагылазаашьеи ауадаҩрақәеи ирылацәажәеит.

Ҷыдала иазааҭгылеит аҧсабара ахьчареи акультуратә ҭынхара аиқәырхареи амадоу азҵаарақәа рзы. Уаҟатәи абаҟақәеи акультуратә аргыларақәеи рҭагылазаашьа уадаҩ.

"Аҭыгылазаашьа импыҵахалоу аҭыҧ аҟны даараӡа иуадаҩуп аҧсабара ахьчареи акультуратә ҭынхареи аган ала хымҧада жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа ралархәра аҭахуп. Сгәы иаанагоит арҭ азҵаарақәа ҳара иахьҳалшо аусеицуреи ари аус азы ҳаицхыраареи азы ҳарҭ ҳмазеиур" иҳәит Вахтанг Ҟолбаиа. 

Аиҧылара аҟны иазгәаҭан Аҧснытә автономтә республика аиҳабыра иҷыдоу апозитивтә ароль аинаалареи агәреибагара аиҭашьақәыргылареи азҵаарақәа рзы.

<< Шьҭaхьҟa