01 02
04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Адыррa ҿыц

Вахтанг Ҟолбаиа Еиду Аҳра апарламент алахәыла Фабиан Ҳамилтон диҧылеит

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра ахантәаҩы инапынҵақәа назгӡо Вахтанг Ҟолбаиа, Еиду Аҳра апарламент алахәыла, аминистр аҭынчреи, абџьаршьҭаҵареи азҵаарақәа рзы Фабиан Ҳамилтони, абизнеси, апарламент жәларбжьаратәи аиҿацәажәарақәа анагӡаратә хантәаҩы Фредерик Р. Ҳаид-Чемберси дырҧылеит.

Аиҳабыра ахантәаҩы асасцәа ириҭеит адырра Аҧснытәи автономтә республика аҟны имҩаҧысуа аусуреи, импыҵахалоу Аҧсны иҟоу аҭагылазаашьеи. Ҷыдала азҿлымҳара азыруит ауауытәиса изинқәа реилагареи, иара убас ақырҭуа бызшәара аҵара аҵара аҧкыреи азҵаарақәа, уаҟа иҟоу агәабзиарахьчаратә ҭагылазаашьеи иалацәажәеит. Иалацәажәеит асоциалтә'аекономикатә ҭагылазаашьа.

Аицәажәара аҟны иалацәажәеит ақырҭуааи'аҧсуааи реизыҟазаашьақәа аиҭашьақәыргылареи, агәреибагара ашьақәыргылареи азы имҩаҧысуа аусмҩаҧгатәқәа, иара убас анаҩс инарыгӡараны иҟоу аусқәеи, аизыҟазаашьа аиҭашьақәыргыларазы амҩақәа рыҧшаареи. Хымҧада арҭ апрограммақәа ахҵәацәа ралархәыра.

Аиҧылара иалахәын Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра алахәылацәеи, иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәеи, Аҧснытәи автономтә республика аилазаашьақәа рхаҭарнакцәеи, жәларбжьаратәи аиҿкаарақәеи, иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәеи рхаҭарнакцәа.

<< Шьҭaхьҟa