01 02
04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Адыррa ҿыц

Қәҭешь апроект “Агәабзиара, агәрагара, аҭынчра ҧхьаҟазы” аӡыргара мҩаҧысит

Қәҭешь, асасааирҭа ‘Баграт' аҟны EU/UNDP аҧшьгаралеи, COBERM адгыларалеи, импыҵахалоу Аҧсни, Аахыҵ Уаҧстәылеи рҿы инхо ауаа рзы агәыҳалалратә амедицинатә цхыраара иазку апроет 'Агәабзиакра, агәрагара, аҭынчра ҧхьаҟазы ' аӡыргара мҩаҧысит.

Аӡыргара аҟны ' Абизнес инкубатор' анапхгаҩы Алу Гамахариа апроек алҵшәа далацәажәеит.

Аӡыргара Аҧснытәи автонмтә республика аиҳабыра инапынҵақәа назгӡо Вахтанг Ҟолбаеи, COBERM анапхгаҩы Ирина Лицеки, Аҳәынҭқарартә маҵзура аинаалареи атәылауааратә аиҟрареи аҟәша аиҳабы Звиад Звиадаӡеи, Аҧснытәи автонмтә республика, агәабзиареи, социалла ахьчареи аминистр Қеҭеван Бакараӡеи, Аҧснытәи автонмтә республика, аиҳабыра ахаҭарнакцәеи, иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәе алахәын .

Аӡыргара анҵәамҭаз апроект иадгылоз зегьы аҳамҭақәа рыҭан.

Апроект 'Иҭынчу, аустә Кавказ' ала инагӡан. Апрект хықәкыс иамоуп импыҵахалоу аҭыҧқәа рҟны инхо ауаа рыдгылареи , рыцхыраареи. Аәгреибагара аиҭашьақәыргылареи.

<< Шьҭaхьҟa