აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

თათბირი ჯგუფის ხელმძღვანელებთან

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თანამშრომლების ქ. თბილისის რაიონებში და საქართველოს რეგიონებში მდებარე ორგანიზებული ჩასახლების ობიექტებზე მიმაგრების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილ ჯგუფის ხელმძღვანელებთან შედგა სამუშაო შეხვედრა/თათბირი. სადაც განხილულ იქნა ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სახის  სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების (პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებები შეადგენს 150 000 ათას ლარს) საპილოტე პროგრამის განხორციელების (ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით)  შესახებ კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების, ასევე დევნილთა ჩასახლების ობიექტში შექმნილი ამხანაგობების თავჯდომარეების  ინფორმირებულობის საკითხი.