აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

2024 წლის 21 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე აფხაზეთის მთავრობის წევრებმა განიხილეს მთავრობის დადგენილების პროექტები აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში არსებული ცალკეული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაქვემდებარების ცვლილებების თაობაზე.

მთავრობის წევრებმა ასევე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირ - „სულიერების ცენტრის“ სახელწოდების შეცვლის შესახებ“ და აფხაზეთის მთავრობის განკარგულების პროექტი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სულიერების ცენტრის“ წესდების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 იანვრის № 10 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებსა და მათდამი დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში, ასევე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატში „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმპლემენტაციის კუთხით არსებული მდგომარეობისა და დაგეგმილი განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ.