აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო

ტელეფონი: (+995) 231 32 06

ელ.ფოსტა: infoidp@abkhazia.gov.ge 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16, სართული 7, 0186, თბილისი, საქართველო

 

2023 წლის პროგრამები

 

1. ქვეპროგრამა „დევნილთა საცხოვრებლებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა“

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მცირე და გადაუდებელი სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარდებას.

თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა განსახლების ობიექტში მცხოვრებ დევნილებს (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს და საინიციატივო ჯგუფებს) უფლება აქვთ ისარგებლონ პროგრამის ფარგლებში 3000 ლარამდე მცირე და გადაუდებელი სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების დაფინანსებით.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა განსახლების ობიექტში მცხოვრები დევნილები (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა და საინიციატივო ჯგუფი).

საკონტაქტო პირი: ზვიად ჯაფარიძე 599 85 52 772

 

2. ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის თანამონაწილეობის ქვეპროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში არსებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა განსახლების ობიექტში შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ წარდგენილი განაცხადის შესაბამისად, მუნიციპალური ორგანოების მიერ დაფინანსებულ პროექტში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს თანადაფინანსებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამხანაგობების ჩამოყალიბება და შესაბამის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევათ სათანადო კონსულტაცია.

მოსარგებლე ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა განსახლების ყველა ობიექტში მცხოვრებ დევნილებს საქართველოს რეგიონებში, სადაც შექმნილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები.

საკონტაქტო პირი: ნინო ჯეჯეია 599 85 52 84

 

3. ქვეპროგრამა „დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა“

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო და სარეაბილიტაციო  სამუშაოების განხორცილებას (წყალკანალიზაციის პრობლემები, შენობა-ნაგებობის სახურავის აღდგენა/გამოცვლა).

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა განსახლების ობიექტში მცხოვრებ დევნილებს (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/ საინიციატივო ჯგუფი).

საკონტაქტო პირი: ზვიად ჯაფარიძე 599 85 52 772

 

4. ქვეპროგრამა „აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება“

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში, რომელზეც არ განხორციელებულა სახელმწიფოს მიერ სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოწყვლადი ოჯახების სამშენებლო/სარემონტო მასალებით დახმარებას.

დახმარების მოთხოვნის უფლების მქონე პირები მიიღებენ არანაკლებ 500 ლარის და არაუმეტეს 1000 ლარის ღირებულების სამშენებლო-სარემონტო მასალებს.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახები, რომლებიც ცხოვრობენ დევნილთა განსახლების ობიექტებში, რომლებზეც არ განხორციელებულა სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და არის:

 • მარტოხელა სოციალურად დაუცველი, რომლის ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში არის 100 000 და ნაკლები;
 • ოჯახის შემადგენლობის უმეტესობა არის საპენსიო ასაკის და სოციალურად დაუცველი, რომლის ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში არის 100 000 და ნაკლები;

საკონტაქტო პირი: ნინო ჯეჯეია 599 85 52 84

 

5. „დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველყოფის პროგრამა“

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილ სოციალურად მძიმე კატეგორიის ოჯახებისათვის საცხოვრებლით უზრუნველყოფაში მხარდაჭერას, ქირის თანხის ანაზღაურების გზით. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო უზრუნველყოფს საცხოვრებლის დაქირავებისათვის საჭირო თანხით (300 ლარამდე), აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთხელ    სამ/ექვს თვემდე ვადით.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

 • საქართველოს ტერიტორიაზე სტიქიური უბედურების ან უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული დევნილი ოჯახი;
 • 65 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე დევნილი ოჯახი;
 • მარტოხელა დევნილი მშობელი;
 • აფხაზეთის ომში დაღუპული პირის დევნილი მშობელი;
 • ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი/ოჯახი;
 • დევნილი ოჯახი, რომლის შემადგენლობაში არის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი;
 • სხვა დევნილი/დევნილი ოჯახი, რომლის სოციალური მდგომარეობა არის მძიმე.

საკონტაქტო პირი: მაკა ფიფია 599 85 52 87

 

6. აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილ  სოციალურად მძიმე კატეგორიის ომისა და სამხედრო/თავდაცვის ვეტერანთა ერთჯერად დახმარებას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო უზრუნველყოფს მათ ერთჯერადი დახმარებით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთხელ.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

 • 30 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების დევნილი ვეტერანი – 100 ლარი;
 • აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის დევნილი ოჯახის წევრი, რომელიც არ სარგებლობს სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ყოველთვიური კომპენსაციით – 100 ლარი;
 • მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანი – 150 ლარი.

საკონტაქტო პირი: ნანა აფაქიძე 599 85 52 91

 

7. აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანობა/აბონირების პროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილ სოციალურად მძიმე კატეგორიის ოჯახებისათვის საცხოვრებელ ფართებზე გამრიცხველიანება/აბონირებისათვის აუცილებელი თანხის ანაზღაურებას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო უზრუნველყოფს დევნილთა საცხოვრებელ ფართებზე გამრიცხველიანება/აბონირებისათვის აუცილებელი თანხის ანაზღაურებას.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები, რომლებიც ცხოვრობენ დევნილთა განსახლების ობიექტებში ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ფართებში და არ გააჩნიათ დენის, წყლისა და გაზის აბონირება.

საკონტაქტო პირი: მაკა ფიფია 599 85 52 87

 

8. სოციალური სოლიდარობის პროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა  გარკვეული კატეგორიის სოციალურად მძიმე მდგომარეობის მქონე პირთათვის სადღესასწაულო დღეებში საჩუქრების გადაცემას, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო უზრუნველყოფს აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციართათვის საჩუქრების გადაცემას სადღესასწაულო დღეებში.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

სოციალური სოლიდარობის პროგრამის ფარგლებში დახმარება/საჩუქარი გაიცემა აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებზე, რომლებიც წარმოადგენენ გარკვეული კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებს, რომლებზეც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სადღესასწაულო დღეებში გაიცემა საჩუქრები.

საკონტაქტო პირი: ნანა აფაქიძე 599 85 52 91

 

9. „დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა“

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილთა   სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, რომელიც გაიცემა შესაბამისი კრიტერიუმის მქონე პირებზე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთხელ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით  გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს მიერ.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე დევნილი – 300 ლარი;
 • 30 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე დევნილი – 150 ლარი;
 • 30 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მარჩენალდაკარგული დევნილი – 150 ლარი;
 • დედ-მამით ობოლი არასრულწლოვანი დევნილი, თითოეულზე – 200 ლარი;
 • 100 წელს გადაცილებული დევნილი – 250 ლარი;
 • 30 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი დევნილი – 200 ლარი;
 • 30 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე, ონკოლოგიური დაავადების მქონე დევნილი სოციალურად დაუცველი – 200 ლარი;
 • აუტიზმის სპექტრული აშლილობის მქონე არასრულწლოვანი დევნილი – 200 ლარი;
 • სტიქიური უბედურების ან უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული დევნილი/დევნილი ოჯახი – არაუმეტეს 1000 ლარი;
 • სხვა დევნილი/დევნილი ოჯახი, რომლის სოციალური მდგომარეობა არის მძიმე – არაუმეტეს 1000 ლარი.

საკონტაქტო პირი: დალი კენჯია 599 85 52 56

 

10. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენა ან/და ფოტოიდენტურობის დადასტურება და შესაბამისი დასკვნის/ცნობების გაცემა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ხდება საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება/აღდგენის, საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფ, საქართველოში დაბრუნების სურვილის მქონე  თანამემამულეთა დოკუმენტაციის მოწესრიგებისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის მინიჭების/აღდგენის ხელშეწყობა.

საკონტაქტო პირები:

 • აღმოსავლეთ საქრთველოში მცხოვრები დევნილებისთვის - მურთაზ ბერულავა, ტ. 599 44-14-07; ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N89/24;
 • სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრებ დევნილებისთვის - ბესო გეგია, ტ. 577 09-24-55; ქ. ზუგდიდი, სოფ. რუხი;
 • იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები დევნილებისთვის - აბესალომ ჩარქსელიანი, ტელ. 577 39-11-66; ქ. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის ქ. N27.

 

11. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ წვევამდელთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა (სამხედრო კომისარიატები)

საკონტაქტო პირები:

 • აღმოსავლეთსაქრთველოშიმცხოვრებდევნილებისთვის - მალხაზ კორძახია, ტელ. 597 90-08-09; ქ.თბილისი, ხეთაგუროვის ქ. N2;
 • სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრებ დევნილებისთვის - გელა ბეჭვაია, ელ. 577 42-69-63; ქ.ზუგდიდი, სოფ. რუხი-სავაჭრო ცენტრი;
 • იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ დევნილებისთვის - თენგიზ ლეშკაშელი, ელ. 595 60-60-56; ქ. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის ქ. N27.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მომსახურების სააგენტო

2023 წლის პროგრამები

 

1. „დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემის ხელშეწყობა“

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის საერთო სარგებლობაში არსებული ფართების კერძო საკუთრებაში გადაცემის ხელშეწყობას. აზომვით ნახაზებზე მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დატანას, რადგან არსებული მდგომარეობით, საჯარო რეესტრის ამონაწერით უმრავლეს შემთხვევაში ვერ დგინდება თუ შენობის რომელ ნაწილში გადაეცათ უძრავი ქონება დევნილ ოჯახებს, რაც მათ პრობლემას უქმნით საკუთრების უფლების სრულფასოვნად განხორციელებაში.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სააგენტოში დასაქმებული ამზომველები უზრუნველყოფენ დევნილთა დახმარებას ხარვეზიანი უფლების გამოსწორებაში ნახაზის რეალურ მდგომარეობასთან შესაბამისობის დადგენით და, არსებობის შემთხვევაში, ხარვეზის აღმოფხვრით.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

საქართველოს რეგიონებსა და თბილისში არსებული დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლებებულ ობიექტებში მცხოვრები დევნილები.

საკონტაქტო პირი: ნინო ხურცილავა 599 767232

 

2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა იურიდიული მხარდაჭერის პრგრამა

პროგრამა უზრუნველყოფს დევნილი ბენეფიციარებისთვის „დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის“ შესაბამისად, საცხოვრებელი ფართის მოთხოვნის უფლების რეალიზების ხელშეწყობას სხვადასხვა მეთოდით:

 • დევნილის სტატუსიდან გამომდინარე, გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების თაობაზე, ზეპირი ან/და წერილობითი კონსულტაციები;
 • სამათლებრივად და პროცედურულად გამართული ინფორმაციის მიწოდება;
 • სრულყოფილი დოკუმენტაციის თავმოყრისთვის შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში გადამისამართება;
 • მხარდაჭერა სარჩელების/განცხადებების/საჩივრების მომზადებისათვის უფლებამოსილ ორგანოში წარსადგენად.

პროგრამის ფარგლებში, დევნილის სტატუსიდან გამომდინარე, გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების თაობაზე ბენეფიციარებს გაეწევათ კონსულტაციები და მიეწოდებათ სამათლებრივად და პროცედურულად გამართული ინფორმაცია. გაეწევათ კონსულტაციები სარჩელების/განცხადებების/საჩივრების მოსამზადებლად და უფლებამოსილ ორგანოში წარსადგენად.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ის ჯგუფი, რომელსაც გააჩნია მოთხოვნა საცხოვრებლით დაკმაყოფილების თაობაზე „დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის“ შესაბამისად.

საკონტაქტო პირი: ნინო ხურცილავა 599 767232

 

3. „დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიმიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერის პროგრამა“

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა და ეკომიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას და მათი საარსებო მდგომარეობის გაუმჯობესებას, თვითდასაქმების პერსპექტივის შექმნას.

პროგრამა ასევე ემსახურება აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ურთიერთობების დასარეგულირებლად კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი გზების ძიებას.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

 • აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა;
 • ქართულ-აფხაზური საზოგადოება;
 • აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესებული ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოება;
 • აფხაზეთიდან დევნილი ემიგრანტები.

საკონტაქტო პირი: ნინო ხურცილავა 599 767232

 

4. დევნილთა მომსახურების ცენტრების პროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, სასწავლო პირობებისა და გარემოს გაუმჯობესებას ისევე, როგორც მნიშვნელოვანი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას და ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში დევნილი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას.

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დევნილთა მომსახურების ცენტრების მშენებლობა და მათი ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობით. მომსახურების ცენტრებში დევნილი ბენეფიციარები გადამზადდებიან სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის გაივლიან კურსებს ინგლისური ენის, სოციალური მეწარმეობის, კონფლიქტების მართვის, მედიაციის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და სხვა მიმართულებით. კურსები შეირჩევა დევნილთა საჭიროებების გამოკვლევის საფუძველზე.

გარდა აღნიშნულისა, ცენტრების პროგრამა მოიაზრებს სხადასხვა სპეციფიკის წრეებისა და ღონისძიებების ორგანიზებას, სადაც ბენეფიციარებს მიეცემათ საშუალება დახელოვდნენ მათთვის საინტერესო სფეროებსა და პროფესიებში, მიიღონ პრაქტიკული თუ თეორიული გამოცდილება. მსგავსი შინაარსის აქტივობები ორიენტირებულია ბენეფიციართა დასაქმების მხარდაჭერაზე და მათთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.

ბენეფიციართა მიზნობრივი ჯგუფი:

 • აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული - დევნილი პირები;
 • აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები; ქართულ-აფხაზური საზოგადოება;
 • ღვაწლმოსილი დევნილი პირები;
 • აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესებული საზოგადოება;
 • შშმ პირები;
 • სამშვიდობო პოლიტიკის გაძლიერების მიმართულებით მომუშავე პირები.

საკონტაქტო პირი: ნინო ხურცილავა 599 767232