აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ზემო აფხაზეთიდან დევნილთა სოციალური დახმარება

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №9 დადგენილებით დამტკიცებული „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი-ს“ საფუძველზე მიმდინარე წლის 18 მარტს გაიმართა საკრებულოს და გამგეობის სამუშაო ჯგუფის და ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის ერთობლივი სხდომა, რომელთა რეკომენდაციით ფინანსური დახმარება გაეწიათ:

 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 43 ბენეფიციარს, მ.შ. 2 ბავშვს;
 • ომის ინვალიდ 1 ბენეფიციარს;
 • ქირურგიული ოპერაციისათვის 2 ბენეფიციარს;
 • მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევისთვის 1 ბენეფიციარს;
 • 80 წელზე მეტი ასაკის ხანდაზმულ 4 ბენეფიციარს;
 • მარჩენალდაკარგულ 8 ბავშვს;
 • ახალშობილთა 3 ოჯახს;
 • მრავალშვილიანთა 14 ოჯახს;
 • ომში დაღუპულთა 2 ოჯახს;
 • სოციალურად დაუცველ 35 ოჯახს;
 • სარიტუალო ხარჯები - 2 ბენეფიციარს.