აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს უფასო სტაჟირებას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის

სამინისტრო აცხადებს უფასო სტაჟირებას!

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებში მისაღები სტაჟიორების კვოტა განსაზღვრულია:

ა. მინისტრის აპარატი - 2 (ორი) სტაჟიორი;

ბ. იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი - 2 (ორი) სტაჟიორი;

გ. საფინანსო და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი - 2 (ორი) სტაჟიორი;

დ. სახელმწიფო ქონების მართვისა და პრივატიზაციის დეპარტამენტი - 2 (ორი) სტაჟიორი;

ე. სტატისტიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი - 2 (ორი) სტაჟიორი;

ვ. შიდა აუდიტის სამსახური - 1 (ერთი) სტაჟიორი.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

1. პირადობის დამადასტურებელი (თუ კანდიდატი დევნილია ასევე დევნილის) მოწმობის ასლი;

2. დახასიათება ან/და რეკომენდაცია;

3. დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან;

4. ავტობიოგრაფია ან CV;

5. ერთი ფოტოსურათი - 3X4-ზე.

საბუთების მიიღება - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტში 2012 წლის 23 იანვრიდან 2012 წლის 03 თებერვლის ჩათვლით 10.00 საათიდან 18.00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N42, მე-5 სართული. ინფორმაციისათვის დარეკეთ: 239 48 12.

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროში სტაჟირების მსურველთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნა და თემატიკა:      

 

ზოგადი მოთხოვნები

1. სავალდებულო მოთხოვნა:

ა. კომპიუტერის საოფისე პროგრამების  ცოდნა; 

ბ. გუნდური მუშაობის უნარი;

გ. კომუნიკაბელურობა.

2. თემატიკა:

ა. საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს დებულება;

დ. საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი;

ე. „საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;

 

იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი

1. სპეციალობა: სამართალმცოდნე ან/და საერთაშორისო სამართლმცოდნე;

2. დამატებითი თემატიკა:

ა. საქართველოს სამოქალაქო სამართალი (საკუთრებითი სამართალი და ვალდებულებითი სამართალი);

ბ. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი;

გ. საქართველოს სამოქალაქო პროცესი;

დ. „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონი;

ე. „სახელმწიფო ქონების შესახებ" საქართველოს კანონი;

ვ. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონი;

ზ. „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონი;

თ. „ნორმატიული აქტების შესახებ" აფხაზეთის კანონი;

ი. „აფხაზეთის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;

კ. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;

ლ. საქართველოს შრომის კოდექსი.

 

სამინისტროს მინისტრის აპარატი

1. სპეციალობა: ნებისმიერი;

2. სავალდებულო მოთხოვნა:

ა. უცხო ენის (ინგლისური, ფრანგული ანდა გერმანული) ცოდნა;

 

სახელმწიფო ქონების მართვისა და პრივატიზაციის დეპარტამენტი

1. სპეციალობა: ეკონომისტი, სამართალმცოდნე;

2. დამატებითი თემატიკა:     

ა. საქართველოს სამოქალაქო სამართალი (საკუთრებითი სამართალი და ვალდებულებითი სამართალი);

ბ. „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონი;

გ. „სახელმწიფო ქონების შესახებ" საქართველოს კანონი;

დ. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონი.

 

სტატისტიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი

1. სპეციალობა: ეკონომისტი;

2. დამატებითი თემატიკა:

ა. „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონი;

ბ. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონი;

გ. ეროვნული ანგარიშების  სისტემის (ეას) ზოგადი დახასიათება (საფუძველი - მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ რეკომენდირებულ ეროვნულ ანგარიშთა 1993 წლის სისტემის (SNA-93) სტანდარტული მეთოდოლოგია);

 

შიდა აუდიტის სამსახური

1. სპეციალობა: ეკონომისტი, სამართალმცოდნე;

2. დამატებითი თემატიკა:

ა. „სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ" საქართველოს კანონი;

ბ. „შიდა აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭოს შექმნის, მისი დებულების დამტკიცებისა და ამ საბჭოში არსებული სამდივნო უფლება-მოვალეობათა განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 9 თებერვლის N345 დადგენილება;

გ. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონი.

 

საფინანსო და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

1. სპეციალობა: ეკონომისტი;

2. დამატებითი თემატიკა:

ა. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონი;

ბ. „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონი;

გ. „სახელმწიფო ქონების შესახებ" საქართველოს კანონი;

დ. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონი;

ე.  საბიუჯეტო კოდექსი;

 

შენიშვნა:

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროში სტაჟირების კანდიდატი შეიძლება იყოს ბაკალავრის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტის (მე-4 კურსი), ბაკალავრი, მაგისტრატურის ნებისმიერი კურსის სტუდენტი და მაგისტრანტი.