აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2014 წლის 15 აგვისტოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

2014 წლის 15 აგვისტოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

დღის წესრიგით, აფხაზეთის მთავრობის სხდომაზე გატანილი იყო სამი საკითხი. მსჯელობის, განხილვისა და შეტანილი ცვლილებების შემდეგ მთავრობამ ზემოთაღნიშნული ორი საკითხები დაამტკიცა:

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ" - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 16 აპრილის #27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტის შესახებ;

2. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის და მასში შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულება სატყეო სამმართველოს მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესისა და მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტის შესახებ;

მე-3 საკითხის განხილვა გადაიდო.

2014 წლის 6 აგვისტოს აფხაზეთის მთავრობის მორიგი გაფართოებული სხდომა გაიმართა

2014 წლის 6 აგვისტოს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გაფართოებული სხდომა გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის მთავრობის მინისტრები და მათი მოადგილეები ესწრებოდნენ. სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

მთავრობის სხდომაზე განსახილველად გატანილი იყო რამდენიმე საკითხი.

1. დამტკიცდა ცვლილებები მთავრობის რეგლამენტში;

2. ასევე დამტკიცდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულება. დადგენილების პროექტი მომზადდა „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოსა და აფხაზეთის კანონების შესაბამისად და მისი მიზანია დეპარტამენტის სისტემის, სტრუქტურული ქვედანაყოფის ფუნქციებისა და ამოცანების ახლებურად ჩამოყალიბება. აღნიშნული დებულებით სამართლებრივად მოწესრიგდა საქმიანობის ის სფერო, რომელსაც დეპარტამენტი ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ინიციატივების განხორციელების ფარგლებში ასრულებდა.

პროექტის მიხედვით, იუსტიციის დეპარტამენტი დებულებით გათვალისწინებულ ამოცანებსა და უფლებამოსილებებს დეპარტამენტის აპარატის საშუალებით განახორციელებს.

პროექტის თანახმად, მართვის ეფექტიანობის ასამაღლებლად დაკონკრეტდა და ახლებურად განისაზღვრა დეპარტამენტის თავმჯდომარისა და  აპარატის უფროსის უფლებამოსილებები.

მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ მოისმინა ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში ჩატარებული ფინანსური ანგარიშგების შესახებ.

როგორც სამინისტროს მომხსენებელმა აღნიშნა, აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რიგი შენიშვნები, სამინისტროს მიერ დღევანდელი მდგომარეობით გათვალისწინებული და გამოსწორებულია. ჯანდაცვის მინისტრმა ქეთევან ბაკარაძემ წარმოადგინა ინფორმაცია, რომლის თანახმად, საკუთარ უწყებაში არსებული ხარვეზების არსებობას დაეთანხმა, რომლის აღმოსაფხვრელად სამინისტრომ ქმედითი ზომები გაატარა. ამასთან, მინისტრი კატეგორიულად არ დაეთანხმა აუდიტის მიერ წარმოდგენილ ზოგიერთ დასკვნას, რომელთა გარშემოც განხილვა გაიმართა. საკითხის განხილვაში მონაწილეობდა მთავრობის სხდომაზე სპეციალურად მოწვეული აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის  დროებითი შემსრულებელი დავით გვაძაბია, როგორც აფხაზეთის მთავრობის აუდიტის სამსახურის კურატორი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან. მთავრობის სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ აფხაზეთის ჯანდაცვის მინსტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გადაეგზავნოს როგორც აფხაზეთის მონიტორინგის სამსახურს, ისე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს.

მთავრობის სხდომაზე ასევე მოისმინეს აფხაზეთის ავტონომიური რესუბლიკის ეკონომიკისა და ფინანსთა მინსიტრის ვასილ ხორავას ინფორმაცია.  საკითხი ეხებოდა მისსავე უწყებაში შიდა აუდიტის სამსაურის მიერ შპს „ავტოტრანსსერვისში" გამოვლენილ ნაკლოვანებებს. დაშვებული ხარვეზების გამო,  სამინისტრომ სამსახურიდან გაათავისუფლა შპს „ავტოტრანსსერვისის" დირექტორი, მისი მოადგილე და ბუღალტერი.

ასევე მოისმინეს ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის სამინისტროს მიერ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვადასხვა სამინისტროებსა და დაწესებულებებში ჩატარებული ფინანსური აუდიტის შესახებ. აღნიშნული უწყებების ხელმძღვანელთა განცხადებით, ხარვეზები გამოსწორებულია და მოყვანილია არსებულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. სამინისტროებმა მთავრობის ხელმძღვანელისგან მიიღეს დავალება, რომ მეტი ყურადღებით მოეკიდონ საბუღალტრო აღრიცხვის  თემას და გამოვლენილი ფაქტები საკუთარ კოლექტივებში  გააანალიზონ და მსჯელობის საგნად აქციონ.

სხდომაზე მთავრობამ ასევე მოისმინა ინფორმაცია თბილისში, სასტუმრო „ბახტრიონში" მცხოვრებ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემების შესახებ. როგორც აღინიშნა, აფხაზეთის მთავრობის წევრები თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ხელმძღვანელობით, რამდენიმე დღის წინ აღნიშნულ სასტუმროში მცხოვრებ დევნილებთან უკვე იმყოფებოდნენ, გაეცნენ იქ არსებულ პრობლემებს, რომელთა მოგვარების უზრუნველსაყოფად, როგორც მთავრობის სხდომაზე გადაწყდა, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უფრო დეტალურად შეისწავლის იქ არსებულ პრობლემებს და შესაბამის ინფორმაციასა და მათი გადაჭრის გზებს მთავრობას მიაწვდის. როგორც აღინიშნა, მათგან ზოგიერთი საკითხი დაისმევა თბილისი მერიის, ზოგიც ცენტრალური სამინისტროებისა და მთავრობის წინაშე.

2014 წლის 22 ივლისს აფხაზეთის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 22 ივლისს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

დღის წესრიგით, აფხაზეთის მთავრობის სხდომაზე გატანილი იყო სამი საკითხი.

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროექტი: „ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ";

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროექტი: „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ აფხაზეთის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე";

3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი: „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ".

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ანგარიშით, 2014 წლის 6 თვის შემოსავლებმა რესპუბლიკურ ბიუჯეტში 8125 ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 125,94%-ია. რესპუბლიკური ბიუჯეტის 6 თვის საერთო შესრულებამ კი გეგმის 90,95% შეადგინა. სხდომაზე აგრეთვე განიხილეს რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ფინანსირებადი რამდენიმე პროექტი და მათი სამომავლო განვითარების პერსპექტივები.

საკმაოდ დიდი მსჯელობა მოჰყვა კანონპროექტს „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ". მთავრობის წევრთა განსჯითა და გადაწყვეტილებით, აღნიშნულ კანონპროექტში ბევრი ცვლილება და დამატება შევიდა. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიმართ, რომელთა საქმიანობაშიც გარკვეული ცვლილებები იგეგმება. ასევე განათლებისა და კულტურის სამინისტროში შეიქმნა „აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახური".

ხანგრძლივი მსჯელობის, განხილვისა და შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, მთავრობამ სამივე საკითხი დაამტკიცა.

კულტურის სამინისტროს ახალი დებულება ვრცლად განმარტა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ.

„არაერთხელ მითქვამს და კიდევ მინდა გავიმეორო, როცა ამ თანამდებობაზე დავინიშნე, მაშინვე განვაცხადე, რომ რომ ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება განათლება, კულტურა, სპორტი. მეამაყება, რომ აფხაზეთში შეძენილი და დამკვიდრებული საუკეთესო ტრადიციები გრძელდება. გაჭირვებაში გამოზრდილი ახაგაზრდობა ფრთებს შლის და თავის ჰორიზონტს იფართოებს. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა გვყავს კულტურის ყველა დარგში, სპორტის მრავალ სახეობაში, საგანმანათლებლო სფეროში. საგანგებოდ მინდა აღვნიშნო გამორჩეული ახალგაზრდა მათემატიკოსის ბრწყინვალე გამარჯვება. სულ ახალახანს საქართველოს მათემატიკოსთა გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა, აფხაზეთიდან დევნილმა ახალგაზრდამ ზაურ მეშველიანმა კეიპტაუნში 55-ე მსოფლიო მათემატიკურ ოლიმპიადაში ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ჩვენი ყმაწვილები კარგა ხანია სპორტულ საერთაშორისო ასპარეზობებში მონაწილეობენ და დიდ წარმატებებსაც აღწევენ. ჩვენმა ახალგაზრდა მხატვრებმა ახალახან გამართულ სამხატვრო გამოფენებზე ხომ საზოგადოების დიდი მოწონება დაიმსახურეს. აღარაფერს ვამბობ ფოლკლორული ხელოვნების, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლების, სამუსიკო ხელოვნების, ჩვენის თეატრების და კაპელის და სხვათა წარმატებებზე. მაგრამ მხოლოდ შექებით ვერაფერს გავხდებით. მათ სჭირდებათ ჩვენგან კონკრეტული დახმარება. საჭიროა მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია ჩვენში და უცხოეთში, მხატვრებისთვის გამოფენების, ანსამბლებისთვის კონცერტების მოწყობა, სპორტსმენებისთვის საერთაშორისო ასპარეზობებში ჩართვა. ეს უნდა იყოს ჩვენი მიზანი. ამას კი დიდი ძალისხმევა სჭირდება. მხარდაჭერა ფინანსური, მორალური და თუ გნებავთ, ფიზიკურიც. საჭიროა მხარში ამოდგომა, გამხნევება, თანადგომა, პირობების შექმნა.

რა თქმა უნდა, ეს განწყობა ბუნებრივად იწვევს განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სტრუქტურების დახვეწის აუცილებლობას, ახალი მიმართულებების ჩამოყალიბებას. ეს უწინარესად ეხება აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩვენი სკოლებისადმი დამოკიდებულების სრულყოფას, მეტი სიცხადის შეტანას ამ საკითხში.

ასეთი განახლების პირობებში, როდესაც ძალიან მნიუშვნელოვან რეფორმებს ვახორციელებთ, რა თქმა უნდა, მთავარია ნაბან წყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ. მხედველობაში მაქვს კადრების შერჩევა და საუკეთესო კადრების მოზიდვა. ჩვენ კარგი მასწავლებლები გვყავს, დიდ გამოცდილების მქონე პედაგოგები ენგურს გაღმაც და გამოღმაც. ყველგან, სადაც ჩვენი იურისდიქცია ვრცელდება. ამიტომ აქ ძალიან სერიოზული, ფაქიზი მუშაობის ჩატარება მოგვიწევს. დღევანდელმა მთავრობის სხდომამ ძალიან ბევრი შეკითხვები დაბადა. შეკითხვები ძირითადად საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან მიმართებაში იბადება, განათლების, კულტურის სფეროში მომუშავე ამ სუბიექტებისადმი. სხვადასხვა წინადადებები გამოითქვა, ზოგი სამომავლოდ გადავდეთ, ზოგიერთი საკითხი დღესვე გადავწყვიტეთ. მაგრამ ცხადია, რომ ყველა შემთხვევაში განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების დღევანდელი განხილვა საბოლოო ვარიანტად ვერ ჩაითვლება. მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე დღეში, დებულებისთვის საბოლოო სახის მისაცემად, განათლებისა და კულტურის სამინისტრო შესაბამის დეპარტამენტთან ერთად უფრო დახვეწილ, სრულყოფილ დებულებას წარმოადგენს. ამ პერიოდისთვის ვფიქრობ, განათლების სამინისტროში ჩატარდება სტრუქტურული რეორგანიზაციაც, რომელსაც ბუნებრივია მოყვება საატესტაციო კითხვარების მომზადება, ახალი თანამშრომლების აყვანა, მათთვის ატესტაციის ჩატარება და მრავალი სხვა რამ.

დღევანდელი დებულებით, რეალურად არსებულ სიტუაციასა და მის სამართლებრივ მდგომარეობასთან სსიპ-ებთან მიმართებაში აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში ბევრი შეუსაბამობაა. რა თქმა უნდა, ეს წლების განმავლობაში არასწორი მიდგომის შედეგია. ბევრი სტრუქტურა, რომელსაც აფხაზეთის მთავრობა აფინანსებს ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს, რადგან მთავარი არ ახლავს, შესაბამისი სამრთლებრივი დასაბუთება. ამიტომ, იუსტიციის დეპარტამენტი, განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და ჩვენი აპარატი გააგრძელებენ მუშაობას, რომ საბოლოოდ მოხდეს კულტურის სამინისტროს სტრუქტურების სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცევა", - განაცხადა ვახტანგ ყოლბაიამ.

2014 წლის 9 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

დღის წესრიგით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომაზე გატანილი იყო სამი საკითხი:

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროექტი: „ინფორმაცია 2015-2018 წლისათვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ";

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი: „სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის თანამდებობის შემოღებისა და სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ" და „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 19 ნოემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი: „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ" აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის 16 აპრილის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ".

მსჯელობისა და განხილვის შემდეგ მთავრობამ სამივე საკითხი დაამტკიცა.

სხდომაზე აგრეთვე განიხილეს მთავრობის სამომავლო გეგმები.

2014 წლის 25 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 25 ივნისს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

დღის წესრიგით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომაზე გატანილი იყო ერთი საკითხი, რომელიც დამტკიცდა.

მთავრობის სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე". აღნიშნული კანონპროექტის მთავარი მიზანი 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონში სსიპ - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის აუცილებელ მიმდინარე ხარჯებში ცვლილებების შეტანაა.

სხდომაზე აგრეთვე დადებითად გადაწყდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში არსებული მინისტრის მოადგილის ვაკანტური თანამდებობის გაუქმების საკითხი.

„მინისტრის მოადგილეების რაოდენობა თანდათან უნდა შევამციროთ, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ვინმეს დისკრიმინაციის ან ღირსების შელახვის ხარჯზე, არამედ ამ ცვლილებებს უწინარესად უნდა შევხედოთ პრაგმატული და ეკონომიკური ეფექტიანობის კუთხით. ვფიქრობ, რომ დროა ჩვენი სამთავრობო სტრუქტურები განთავისუფლდეს ზედმეტი, არაფრის მომცემი, უყაირათო შტატების ფინანსური სიმძიმისგან. არ არის იოლი მძიმე მემკვიდრეობისგან თავის დახსნა, მაგრამ, ვფიქრობ, ეტაპობრივად ეს შესაძლებელია", - განაცხადა ვახტანგ ყოლბაიამ.

ვახტანგ ყოლბაიამ ასევე განაცხადა, რომ უახლოეს ხანებში იგეგმება აღმოსავლეთ საქართველოში არსებული დევნილთა კომპაქტური ჩასახლებების მონახულება და დევნილთათვის დახმარების გაწევა.

სხდომაზე აგრეთვე განიხილეს მთავრობის სამომავლო გეგმები.

2014 წლის 4 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 4 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

დღის წესრიგის მიხედვით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომაზე გატანილი სამივე საკითხი დამტკიცდა.

განსახილველ საკითხებს შორის იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საშუალოვადიანი გეგმის შესახებ (2015-2018 წწ), რომელიც აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა, ვასილ ხორავამ წარადგინა.

მეორე საკითხად განიხილეს ინფრომაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ 2014 პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ. აღნიშნული ანგარიში აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ, დავით გვაძაბიამ წარადგინა.

მთავრობის სხდომაზე მესამე მნიშვნელოვანი საკითხის ანგარიში ინფრომაცია სოხუმის აეროპორტისა და ავიარაზმის 85-ე წლისთავთან დაკავშირებით ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ აფხაზეთის მთავრობის აპარატის პროტოკოლის, საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა ნინო კვარაცხელიამ წარადგინა.

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ მინისტრებისგან მოისმინა უწყების სტრუქტურების მიერ რეგიონებში გამართული ღონისძიებების შედეგები და მათ ერთმანეთთან მეტი თანამშრომლობისკენ მოუწოდა.

გარდა ამისა, ყოლბაიამ შესაბამის სტრუქტურებს დაავალა ქვემო ქართლსა და კახეთში ჩასახლებული დევნილების უფასო სამედიცინო-პროფილაქტიკური გამოკვლევებისათვის ბიუჯეტში თანხების გათვალისწინება და აქციის იმ სახით ორგანიზება, როგორც ეს უკვე ჩატარდა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ასევე, ყოლბაიამ მინისტრებს მოუწოდა გამონახონ კვირაში თუნდაც ერთი დღე და შეხვდნენ დევნილებს, მოისმინონ მათთან არსებული პრობლემები და შემდეგ მათი ეფექტიანი გადაწყვეტა უზრუნველყონ.

სხდომაზე აგრეთვე განიხილეს მთავრობის სამომავლო გეგმები.

2014 წლის 29 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

29 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია თავმჯდომარეობდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა წარმოადგინეს ინფორმაცია 2014 წლის I კვარტალში შესრულებული მუშაობის ანგარიშის შესახებ. მათ შორის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კვარტალური მიმოხილვის, რეგიონული მართვის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატისა და აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობების მიერ 2014 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული მუშაობის ანგარიშისა და აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის მიმდინარე წლის I კვარტლის ანგარიშისა და დეპარტამენტის მიერ მოზიდული მატერიალური აქტივების დევნილთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით გამოყენების შესახებ.

აფხაზეთის ა/რ მინისტრმა რეგიონალური მართვის საკითებში კონსტანტინე კუჭუხიძემ წარმოადგინა ინფორმაცია აფხაზეთიდან დევნილ, სოციალურად დაუცველ კატეგორიებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გამცემი კომისიების 2014 წლის პირველი კვარტალის მუშაობის ანალიზის შესახებ.

კატეგორიების მიხედვით გაიცა 115 000 ლარის მატერიალური დახმარება, მათ შორის სხვა მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის 13 400 ლარი გამოიყო.

2014 წლის 16 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 16 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია თავმჯდომარეობდა.

დღის წესრიგის მიხედვით სხდომაზე გატანილი სამივე საკითხი დამტკიცდა,მათ შორის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის" დებულების დამტკიცების შესახებ"-აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი.

ცენტრის დირექტორად დამტკიცდა ავთანდილ დავითაიას კანდიდატურა.

2014 წლის 2 აპრილს აფხაზეთის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2 აპრილს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია ხელმძღვანელობდა. მან მინისტრებს გააცნო ბათუმში ჟიული შარტავას დაბდებიდან 70 წლისთავთან დაკავშირებით გამართული ღონისძებების დეტალები, ასევე ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი 27-ე რაუნდის შედეგები. მისი თქმით, სოხუმში დადებითი გამოხმაურება აქვს სამარხებში აღმოჩენილ მეომართა იდენტიფიკაციის პროცესს. აფხაზთა ოჯახებში ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული განწყობა შეიქმნა, ვინაიდან მათ მიაგნეს დაკარგული ახლობლების კვალს.

მან ასევე ისაუბრა აფხაზეთია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ გასვლით ღონისძიებებზე აპრილსა და მაისში, რომელიც ითვალისწინებს დევნილთა უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს და მედიკამენტების გადაცემას, ასეთი გასვლითი ღონისძიებები ჩატარდება სამეგრელოშში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთში, ასვე თბილისში.

სხდომაზე წარდგენილი პროექტის მიხედვით, ჟურნალები „იალქანი“ და „რიწა“ კვლავ შეუდგება ფუნქციონირებას. ისინი კვარტალურად გამოიცემა და მკითხველს ვრცელ ინფორმაციას მიაწვდის აფხაზეთიდან დევნილი თუ აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანების, მათ შორის ბავშვების საქმიანობისა და მოღვაწეობის შესახებ.

გარდა ამისა, სხდომაზე განიხილეს საკითხი, აფხაზეთის კანონმდებლობაში ცვლილებებისა და მასში შეტანილი შესწორებების შესახებ. მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა ცხრა საკანონმდებლო საკითხი, აქედან ექვსი ძირითადი და სამი დამატებითი.

2014 წლის 21 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 21 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია თავმჯდომარეობდა.

დღის წესრიგის მიხედვით სხდომაზე გატანილ იქნა ოთხი საკითხი, მათ შორის ერთი საინფორმაციო ხასიათს ატარებდა.

მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა საკითხები, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებებში შეტანილ ცვლილებებს ეხებოდა. ასევე  დამტკიცდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის ადმინისტარციული განყოფილების უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების შესახებ''-აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება.

გარდა ამისა, სხდომაზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ქეთევან ბაკარაძემ მთავრობის წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 2013 წელს განხორციელებული და 2014 წელს დაგეგმილი გასვლითი ღონისძიებების შესახებ.

2014 წლის 21 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 21 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია თავმჯდომარეობდა.

სხდომაზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

1. „შემოსულობებისა და მხარჯავი დაწესებულებების პრიორიტეტებისა და პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამებისა და ღონისძიებების 2013 წლის წლიური რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.

2. ი.კოპალიანის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში წარდგენილ საქართველოს კანონის პროექტზე „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ.

3. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ" აფხაზეთის მთავრობის განკარგულების პროექტი.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრის" შექმნის შესახებ-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი.

მთავრობამ განხილულ საკითხებზე მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები.

2014 წლის 7 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

მთავრობის სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ჯანდაცვისა და აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ჩატარებული რეორგანიზაციის შედეგებისა და სამინისტროებში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ჩასატარებელი კონკურსის შესახებ. ასევე, ინფორმაცია სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატში ჩატარებული კონკურსის შესახებ.

სხდომაზე განხილულ იქნა საკითხი აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

საკითხის განხილვისას გაირკვა, რომ სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მხრიდან დაშვებული იქნა გარკვეული სახის სამართლებრივი და ტექნიკური ხასიათის რამდენიმე შეცდომა, რაც გამოწვეული იყო ზოგიერთი მოხელის მხრიდან საკითხისადმი უპასუხისმგებლო და უყურადღებო დამოკიდებულებით.

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს ვასილ ხორავას დაევალა, სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მოხელეების პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვა, ხოლო იუსტიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს იგორ კოპალიანს მიეცა მითითება სამართლებრივ დოკუმენტებზე კონტროლის შესუსტების გამო.

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წევრებს დაევალათ სამართლებრივი საკითხების სრულყოფაზე მეტი ყურადღების გამახვილება, მათ მიერ დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში მიმდინარე რეორგანიზაციასა და საკადრო ცვლილებებზე კონტროლის გამკაცრება, ასევე კონკურსის მიმდინარეობის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა და საკონკურსო მოთხოვნების დახვეწა.

მთავრობის სხდომის დღის წესრიგის მიხედვით განიხილეს საკითხი - „ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ინიციატივების განხორციელების ფარგლებში აფხაზეთის ა/რ სათათბირო ორგანოს - „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათშორისი საბჭოს შექმნის შესახებ".

2014 წლის 24 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

მთავრობის სხდომაზე განხილული ყველა საკითხი დამტკიცდა.

განსახილველ საკითხთა შორის იყო „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებისა და საქართველოს ეროვნული გმირის (სიკვდილის შემდეგ), აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის ჟიული შარტავას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ" - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის განკარგულების პროექტები. ასევე განიხილეს „აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის შესახებ" - აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დადგენილების პროექტი.

2014 წლის 13 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

მთავრობის სხდომაზე განიხილეს ა/რ მთავრობის დადგენილების პროექტი - „აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ". პროექტის შემუშავების მიზეზს წარმოადგენდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ჩამოყალიბდა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

ამასთან ერთად განიხილეს საკითხი „აფხაზეთის ა/რ 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის შესახებ" აფხაზეთის ა/რ კანონში ცვილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე".

2013 წლის 25 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომაზე გატანილი იქნა სამი საკითხი. სამივე საკითხი დამტკიცდა.

განსახილველ საკითხებს შორის იყო აფხაზეთის მთავრობის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ აფხაზეთის კანონის პროექტი, რომელიც მოწონებულ იქნა და დასამტკიცებლად წარედგინა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს.

ახფაზეთის 2014 წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტული მიმართულებად ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი და კულტურა განისაზღვრება.

ასევე, მეორე საკითხად განიხილეს „სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი, რის მიხედვითაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში მოხდება სატრანსპორტოს საშუალებათა ოპტიომიზაცია, რომელიც ითავლისწინებს ავტომანქანების რაოდენობისა და მოვლა შენახვის-ხარჯების შემცირებას. ასევე, განხილულ იქნა „აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტარციული სამეურნეო სამმართველოს ცალკეული თანამდებობებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკისა დამტკიცების შესახებ" აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი, რომლის მიხედვითაც ზემოხსენებულ სამმართველოში დგინდება ცალკეული თანამდებობების მიმართ შესაბამისი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა.