აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

დეპარტამენტში სამუშაო ჯგუფის მორიგი სხდომა ჩატარდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა 2019 წლის 17 ივნისს განიხილა მოქალაქე დ.კუჭავას ადმინისტრაციული საჩივარი 1992 წლამდე მუდმივად ქ. გაგრაში მცხოვრების ფაქტის დადასტურებაზე, აღმოასვლეთ საქართველოში ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ.

სხდომაზე საქმის გარემოებების შესწავლის, მხარეთა პოზიციების მოსმენის შემდეგ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჩივრის დაკმაყოფილების უარის თქმის შესახებ.