აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მთავარი სტრუქტურა ანალიტიკა კონტაქტი
საჯარო ინფორმაცია

1. ზოგადი ინფორმაცია დეპარტამენტის  შესახებ
  ინფორმაციის დასახელება
1 დეპარტამენტის  სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
2 დეპარტამენტის  საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები
3

დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

2018 წელი  2017 წელი  2016 წელი 2015 წელი 2014 წელი  2013 წელი
4 დეპარტამენტის  მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები
5 დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა 
6 საკონტაქტო ინფორმაცია

 

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
  ინფორმაციის დასახელება
1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
3 ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
4 დეპარტამენტის  მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის ყოველწლიურად წარდგენილი ანგარიში
5 საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა
3. ინფორმაცია სამსახურის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
  ინფორმაციის დასახელება
1 სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა
2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესს
3 სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში
4. ინფორმაცია სამსახურის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
  ინფორმაციის დასახელება
1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
2 სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია  2016 წელი  2015 წელი 2014 წელი 2013 წელი 
3 სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია
4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები
5. ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
  ინფორმაციის დასახელება
1

სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 

2016 წელი  2015 წელი 2014 წელ  2013 წელი 

2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია
3 გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია
4 ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია
5 სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
6 საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ინფორმაცია
7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია
8 სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
9 განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია
10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სამსახურისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმაცია
11 სამსახურის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია
12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამსახურისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
13 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამსახურისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ
6. სამართლებრივი აქტები
  ინფორმაციის დასახელება
1 სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები

2

საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

შინაგანაწესი  ბრძანება

შინაგანაწესი

დასწრების ფორმა

გათავისუფლების ფორმა

მივლინების მოწმობა

შემოვლის ფურცელი

საშვი

პირთა სია

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია
  ინფორმაციის დასახელება
1 სამსახურის სერვისების შესახებ ინფორმაცია
2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სამსახურის მიერ