აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაწეული სამუშაო.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტრო 2019 წლიდან, უზრუნველყოფს დევნილთა საცხოვრებლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის მხარდაჭერას, რაც გამოიხატება აღნიშნული პროგრამის შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობაში,  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებასა და სანოტარო მომსახურების ანაზღაურებაში.

პროგრამა საშუალებას აძლევს შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს, სრულყოფილად ისარგებლონ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროგრამებით.