აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა.

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.
მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის განკარგულების პროექტი „დევნილთა საცხოვრებლებში მცირეფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს მიერ შესყიდვების გამარტივებული წესით განხორციელების თაობაზე.
სხდომაზე ასევე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

 

გრძელდება ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საგრანტო კონკურსზე განაცხადების მიღება

 

 1. ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა სამინისტრო.

 1. ინფორმაცია პროექტის შესახებ

2021 წელს სამინისტრომ დაიწყო აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის პროგრამა. ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მინისტრის 2021 წლის 15 აპრილის №59-ძ/ს ბრძანებით დამტკიცებული ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტროს სოციალური მხარდაჭერისა და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების წესი’’-ს მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით განისაზღვრა, რომ ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებელი თანხა გაიცემა გრანტის სახით და პროგრამის შემსრულებელი იქნება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გრანტის გაცემა განხორციელდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2019 წლის 11 აპრილის №13 დადგენილებით დამტკიცებული „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების მიერ გრანტის გაცემისა და მიღების წესის“ შესაბამისად.

 1. საგრანტო კონკურსის პროექტის მიზნები და ამოცანებია:
 • აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლების ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის ხელშეწყობა;
 • აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რეგიონალური/მუნიციპალური ქსელების შექმნა;
 • აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში არსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მონაცემთა ბაზის შექმნა;
 • აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში არსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმების შექმნა.
 1. კონკურსში მონაწილეობის უფლება:

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებს, რომელთა დაფუძნებიდან გასულია მინიმუმ  ერთი წელი.

 1. პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • საგრანტო განაცხადი წარმოდგენილია დადგენილ ვადაში, ხელმოწერილია, შევსებულია სრულყოფილად და თანდართულია წარმოსადგენი დოკუმენტაცია, მათ შორის, საგრანტო განაცხადის წარმოდგენის შემდეგ მოთხოვნილი დამატებითი დოკუმენტაცია;
 • განმცხადებელი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი;
 • განმცხადებელი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნებიდან გასულია მინიმუმ ერთი წელი;
 • განმცხადებელ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ  პირს განხორციელებული აქვს მინიმუმ ერთი საგრანტო პროექტი (სასურველია);
 • განაცხადი არ ითვალისწინებს ისეთი აქტივობების მხარდაჭერას, რომელიც პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება (კაპიტალური ხარჯები, ტექნიკის შეძენა (კომპიუტერული და სხვა).
 1. საგრანტო კონკურსის შეფასების კრიტერიუმები

 

გამარჯვებულების გამოვლენასა და კონკურსის ჩატარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს საგრანტო საბჭო.

კონკურსი შედგება ორი ეტაპისაგან:

პირველი ეტაპი - ელექტრონული განაცხადისა და შესაბამისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ფორმალური შემოწმება. არასრული განაცხადი არ განიხილება. ფორმალურ შემოწმებას ახორციელებს სამინისტროს პროგრამების მართვის დეპარტამენტი.

მეორე ეტაპი - ელექტრონული განაცხადის შინაარსობრივი შეფასება, ელექტრონული განაცხადისა და თანდართული დოკუმენტაციის შინაარსობრივი შეფასების საფუძველზე, შესაბამისი ქულის დაგროვების შემთხვევაში საგრანტო საბჭოს მიერ  გამოვლინდება გამარჯვებული.

 1. კონკურსის ფინანსური საკითხები და პროგრამის ბიუჯეტი

        მოთხოვნილი საგრანტო დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 45 000 (ორმოცდა ხუთი ათას) ლარს.

 • საგრანტო თანხის დახარჯვა ნებადართულია: ხელფასებისთვის, საკანცელარიო და საოფისე ხარჯებისთვის, ტრანსპორტირების ხარჯებისთვის, მონაცემთა ბაზების და სხვა ონლაინ სერვისებისთვის, ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრებისთვის;
 • საგრანტო თანხის დახარჯვა შეზღუდულია: სარემონტო სამუშაოებისთვის, ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესაძენად, ტექნიკის შესაძენად (კომპიუტერული და სხვა).
 1. წარსადგენი დოკუმენტაცია, პროექტის ფორმატი

 • საგრანტო წინადადება უნდა შემუშავდეს ქართულ ენაზე;
 • საგრანტო წინადადება წარმოდგენილ უნდა იქნეს საგრანტო განაცხადის ფორმის სახით (იხ. დანართი).
 • პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთიანი დოკუმენტის სახით: MS Word და PDF ფორმატში. დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს ყველა ცხრილს, დანართს, თუ სხვა დამატებით დოკუმენტაციას;
 • სრულყოფილი საგრანტო წინადადება უნდა გამოიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: project_idp@abkhazia.gov.ge
 • ფონტის ფერი: შავი;
 • ფონტის ზომა: 9 ან 10 (გარდა საკითხების სათაურებისა, ამასთან, გამონაკლისს წარმოადგენს დანართების სახით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია;
 • სტრიქონებს შორის დაშორება: 9-იანი ზომის ფონტის შემთხვევაში - 1.5, ხოლო 10-იანი ზომის ფონტის შემთვევევაში - 1.15;
 • ცხრილები, დიაგრამები და სქემები: პროექტულ წინადადებაში არსებული ყველა ცხრილი, დიაგრამა და სქემა უნდა იყოს დანომრილი და დასათაურებული;
 • ცხრილებში, დიაგრამებსა და სქემებეში გამოყენებული ფონტის ზომა არ არის დადგენილი, თუმცა, ყველა დასახელება და რიცხვი უნდა იკითხებოდეს;
 • პროექტის ბიუჯეტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ექსელის ფორმაში (იხ. დანართი).
 1. მხარეთა ვალდებულებები, სახელშეკრულებო ურთიერთობები
 • პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი გრანტის განკარგვის საფუძველია სამინისტროსა და გამარჯვებული პროექტის ავტორს შორის გაფორმებული საგრანტო  ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებით განისაზღვრება მხარეთა უფლება-მოვალეობები, ანგარიშსწორების წესი და ა.შ.
 1. ვადები
 • საგრანტო განაცხადების მიღების ვადა - 2021 წლის 20 აგვისტოდან 2021 წლის 13  სექტემბრის  ჩათვლით (18:00 საათამდე).
 • გამარჯვებული პროექტი უნდა განხორციელდეს გრანტის გაცემიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

საკონსულტაციო  შეხვედრა დაინტერესებულ  პირებთან  Covid19-ის რეგულაციებიდან გამომდინარე  ჩატარდება  ონლაინ  Zoom  პლატფორმის   გამოყენებით   2021 წლის  25   აგვისტოს    12:00 საათზე და  2021 წლის  6  სექტემბერს   12:00   საათზე.

ონლაინ  შეხვედრაზე  რეგისტრაციის  ლინკის მიღება  განხორციელდება საკონტაქტო პირის მეშვეობით. შეიძლება გამონაკლისის სახით დაიგეგმოს შეხვედრა ოფისში საკონტაქტო პირთან შეთანხმებით.

საკონტაქტო პირი: გურანდა შამათავა, ტელ.: 598 206622. ელ. ფოსტა: gurandashamatava1988@gmail.com

დანართი:  

საგრანტო განაცხადის ფორმა;

პროექტის ბიუჯეტის ფორმა.

ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცხადდება საგრანტო კონკურსი
 1. ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტრო.

 1. ინფორმაცია პროექტის შესახებ

2021 წელს სამინისტრომ დაიწყო აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის პროგრამა. ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მინისტრის 2021 წლის 15 აპრილის №59-ძ/ს ბრძანებით დამტკიცებული ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტროს სოციალური მხარდაჭერისა და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების წესი’’-ს მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით განისაზღვრა, რომ ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებელი თანხა გაიცემა გრანტის სახით და პროგრამის შემსრულებელი იქნება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გრანტის გაცემა განხორციელდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2019 წლის 11 აპრილის №13 დადგენილებით დამტკიცებული „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების მიერ გრანტის გაცემისა და მიღების წესის“ შესაბამისად.

 1. საგრანტო კონკურსის პროექტის მიზნები და ამოცანებია:
 • აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლების ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის ხელშეწყობა;
 • აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რეგიონალური/მუნიციპალური ქსელების შექმნა;
 • აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში არსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მონაცემთა ბაზის შექმნა;
 • აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში არსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმების შექმნა.
 1. კონკურსში მონაწილეობის უფლება:

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებს, რომელთა დაფუძნებიდან გასულია მინიმუმ  ერთი წელი.

 1. პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • საგრანტო განაცხადი წარმოდგენილია დადგენილ ვადაში, ხელმოწერილია, შევსებულია სრულყოფილად და თანდართულია წარმოსადგენი დოკუმენტაცია, მათ შორის, საგრანტო განაცხადის წარმოდგენის შემდეგ მოთხოვნილი დამატებითი დოკუმენტაცია;
 • განმცხადებელი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი;
 • განმცხადებელი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნებიდან გასულია მინიმუმ ერთი წელი;
 • განმცხადებელ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ  პირს განხორციელებული აქვს მინიმუმ ერთი საგრანტო პროექტი (სასურველია);
 • განაცხადი არ ითვალისწინებს ისეთი აქტივობების მხარდაჭერას, რომელიც პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება (კაპიტალური ხარჯები, ტექნიკის შეძენა (კომპიუტერული და სხვა).
 1. საგრანტო კონკურსის შეფასების კრიტერიუმები

 

გამარჯვებულების გამოვლენასა და კონკურსის ჩატარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს საგრანტო საბჭო.

კონკურსი შედგება ორი ეტაპისაგან:

პირველი ეტაპი - ელექტრონული განაცხადისა და შესაბამისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ფორმალური შემოწმება. არასრული განაცხადი არ განიხილება. ფორმალურ შემოწმებას ახორციელებს სამინისტროს პროგრამების მართვის დეპარტამენტი.

მეორე ეტაპი - ელექტრონული განაცხადის შინაარსობრივი შეფასება, ელექტრონული განაცხადისა და თანდართული დოკუმენტაციის შინაარსობრივი შეფასების საფუძველზე, შესაბამისი ქულის დაგროვების შემთხვევაში საგრანტო საბჭოს მიერ  გამოვლინდება გამარჯვებული.

 1. კონკურსის ფინანსური საკითხები და პროგრამის ბიუჯეტი

        მოთხოვნილი საგრანტო დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 45 000 (ორმოცდა ხუთი ათას) ლარს.

 • საგრანტო თანხის დახარჯვა ნებადართულია: ხელფასებისთვის, საკანცელარიო და საოფისე ხარჯებისთვის, ტრანსპორტირების ხარჯებისთვის, მონაცემთა ბაზების და სხვა ონლაინ სერვისებისთვის, ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრებისთვის;
 • საგრანტო თანხის დახარჯვა შეზღუდულია: სარემონტო სამუშაოებისთვის, ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესაძენად, ტექნიკის შესაძენად (კომპიუტერული და სხვა).
 1. წარსადგენი დოკუმენტაცია, პროექტის ფორმატი

 • საგრანტო წინადადება უნდა შემუშავდეს ქართულ ენაზე;
 • საგრანტო წინადადება წარმოდგენილ უნდა იქნეს საგრანტო განაცხადის ფორმის სახით (იხ. დანართი).
 • პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთიანი დოკუმენტის სახით: MS Word და PDF ფორმატში. დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს ყველა ცხრილს, დანართს, თუ სხვა დამატებით დოკუმენტაციას;
 • სრულყოფილი საგრანტო წინადადება უნდა გამოიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: project_idp@abkhazia.gov.ge
 • ფონტის ფერი: შავი;
 • ფონტის ზომა: 9 ან 10 (გარდა საკითხების სათაურებისა, ამასთან, გამონაკლისს წარმოადგენს დანართების სახით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია;
 • სტრიქონებს შორის დაშორება: 9-იანი ზომის ფონტის შემთხვევაში - 1.5, ხოლო 10-იანი ზომის ფონტის შემთვევევაში - 1.15;
 • ცხრილები, დიაგრამები და სქემები: პროექტულ წინადადებაში არსებული ყველა ცხრილი, დიაგრამა და სქემა უნდა იყოს დანომრილი და დასათაურებული;
 • ცხრილებში, დიაგრამებსა და სქემებეში გამოყენებული ფონტის ზომა არ არის დადგენილი, თუმცა, ყველა დასახელება და რიცხვი უნდა იკითხებოდეს;
 • პროექტის ბიუჯეტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ექსელის ფორმაში (იხ. დანართი).
 1. მხარეთა ვალდებულებები, სახელშეკრულებო ურთიერთობები
 • პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი გრანტის განკარგვის საფუძველია სამინისტროსა და გამარჯვებული პროექტის ავტორს შორის გაფორმებული საგრანტო  ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებით განისაზღვრება მხარეთა უფლება-მოვალეობები, ანგარიშსწორების წესი და ა.შ.
 1. ვადები
 • საგრანტო განაცხადების მიღების ვადა - 2021 წლის 20 აგვისტოდან 2021 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით (18:00 საათამდე).
 • გამარჯვებული პროექტი უნდა განხორციელდეს გრანტის გაცემიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

საკონსულტაციო  შეხვედრა დაინტერესებულ  პირებთან  Covid19-ის რეგულაციებიდან გამომდინარე  ჩატარდება  ონლაინ  Zoom  პლატფორმის   გამოყენებით   2021 წლის  25   აგვისტოს    12:00 საათზე.

ონლაინ  შეხვედრაზე  რეგისტრაციის  ლინკის მიღება  განხორციელდება საკონტაქტო პირის მეშვეობით. შეიძლება გამონაკლისის სახით დაიგეგმოს შეხვედრა ოფისში საკონტაქტო პირთან შეთანხმებით.

საკონტაქტო პირი: გურანდა შამათავა, ტელ.: 598 206622. ელ. ფოსტა: gurandashamatava1988@gmail.com

 

დანართი:  

საგრანტო განაცხადის ფორმა;

პროექტის ბიუჯეტის ფორმა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრად დავით ფაცაცია დაინიშნა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრი დავით ფაცაცია გახდა.
დავით ფაცაცია მანამდე იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა.

აფხაზეთის დევნილთა მინისტრმა ლევან თევზაიამ აფხაზეთის მთავრობას სამინისტროს 6 თვიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა

მინისტრმა სოციალური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით განხორციელებული პროგრამების, ინიციატივებისა და პროექტების შესახებ ისაუბრა.
შეხვედრას აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სოციალურ-ეკონომიკური, ჯანდაცვისა და ნდობის აღდგენის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე რუდიკ ცატავა და აფხაზეთის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ.
ლევან თევზაიას განცხადებით, მიმდინარე წელს, პირველად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების რაოდენობა 5-დან 15-მდე გაიზარდა. ასევე, წელს პირველად გაიზარდა სამინისტროს პროგრამული დაფინანსების მაჩვენებელი და შემუშვდა დევნილთა საჭიროებებზე მორგებული ახალი პროგრამები.
მთავრობის წევრებს, აფხაზეთის დევნილთა მინისტრის მოადგილემ მურად აბლოთიამ დეტალურად გააცნო უწყების მიერ გაწეული საქმიანობა, განხორციელებული და მიმდინარე პროგრამების შედეგები.
,,დევნილთა სოციუალური დახმარების პროგრამის’’ ფარგლებში, ფინანსური დახმარება გაეწია 1857,
ხოლო ,,აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძლების ვეტერანების მხარდაჭერის’’ პროგრამით 279 დევნილ ოჯახს. ,,დევნილთა დროებითი საცხოვრებლის უზრუნველყოფის’’ პროგრამით ისარგებლა 56, ხოლო ,,განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანება/აბონირების’’ პროგრამით 34 ოჯახმა.
ინფრასტრუქტურული პროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა პეკინის 41-ში, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის.
აფხაზეთის დევნილთა სამინისტრომ, კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით საქველმოქმედო აქტივობები ათეულობით უკიდურესად შეჭირვებული და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის განახორციელა.
სამინისტროს დევნილთა მომსახურების სააგენტოს მიერ საერთო სარგებლობის ფართების დაკანონების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 50 ობიექტზე აზომვითი ნახაზი მომზადდა. დევნილთა სამართლებრივი დახმარებისა და კონსულტაციის ცენტრში იურიუდიული კონსულტაცია 208 ბენეფიციარმა გაიარა, განსახლების ობიექტებში ჩატარდა კომპლექსური კვლევები და სადეზინფექციო სამუშაოები, 96 ობიექტზე შეფასდა და განხორციელდა აღწერითი სამუშაოები, 280 დევნილთა განსახლების ობიექტს დეზინფიცირება ჩაუტარდა.
გარდა ამისა, სააგენტომ მოიპოვა მცირე გრანტი სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსგან, რომლის ფარგლებში ხონის მე-4 საჯარო სკოლაში კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა.
შეხვედრის დასასრულს, მინისტრმა და მინისტრის მოადგილემ წლის ბოლომდე დაგეგმილ აქტივობებსა და მოსალოდნელ შედეგებზეც ისაუბრეს.

 

კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობისთვის სამინისტროს სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების გაცნობა გრძელდება

გრძელდება კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობისთვის სამინისტროს სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების გაცნობა.
ამჯერად საჩხერეში, ვანში,წყალტუბოში, ბაღდათსა და ჭიათურაში მცხოვრებმა დევნილებმა სამინისტროს მიმდინარე პროგრამებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.
საინფორმაციო შეხვედრები იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონისა და აჭარის ა/რ ტერიტორიული ორგანოს ორგანიზენით ჩატარდა.
შეხვედრების ფარგლებში, ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელმა ნათია კოპალიანმა, თანამშრომლებთან ერთად, დევნილებს დეტალურად გააცნო მიმდინარე პროგრამებში მონაწილეობის კრიტერიუმები და პროცედურები.
შეხვედრაზე კომპაქტურ ჩასახლებებში არსებული პრობლემებიც მოისმინეს და მათი გადაჭრის შესაძლებლობები განიხილეს.
აფხაზეთის დევნილთა სამინისტრო, ტერიტორიულ ორგანოებთან ერთად, საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილებთანაც გამართავს.

 

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამა გძელდება

პროგრამის ფარგლებში დახმარებით სარგებლობა შეუძლიათ თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, განსახლების ობიექტში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას და საინიციატივო ჯგუფს);
დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამით სარგებლობისთვის უნდა წარმოადგინოთ:
დევნილთა განსახლების ობიექტის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ან განსახლების ობიექტში მცხოვრები დევნილის განცხადება;
განცმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი);
განმცხადებლის დევნილის მოწმობა (ასლი).
განაცხადის მიღება შესაძლებელია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სამინისტროში ან შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოში:
ქ. თბილისი, ვ.ფშაველას 16, ტელ: 032 2 31 32 06 :
+ 995 595 705 159
აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანო. მის: დ.აღმაშენებლის გამზირი 89/24, მე -13 სართული; ტელ: 577505591;
ქუთაისი, ი.აბაშიძის 27, ტელ: 0431276513;
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი რუხი ( ინოვაციების ცეტრი), ტელ: 577092455

კომპაქტურად ჩასახლებულ ოთხ ობიექტში მცირე სარემონტო სამუშაოები დასრულდა

დავასრულეთ ოთხ კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტში მცირე სარემონტო სამუშაოები:
რუსთავში, ბოსტან ქალაქის N1-ში სადარბაზოს სარემონტო სამუშაოები;
რუსთავში, კოსტავას N35-ში სადარბაზოს სარემონტო სამუშაოები და კიბის მოაჯირების შეცვლა;
თბილისში, გურამიშვილის ჩიხი, N 9-ში, სადარბაზოს შემინვა და ხის ფანჯრების მეტალო-პლასმასის ფანჯრებით შეცვლის სამუშაოები.
თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N6 -ში მდებარე ობიექტის შესასვლელში მეტალო- პლასმასის ფანჯრების შეცვლის სამუშაოები.
სამუშაოები ინფრასტრუქტურული პროგრამის - „დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის“ ფარგლებში განხორციელდა.
ამ დროისთვის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს თბილისსა და რეგიონებში არსებულ 8 დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტში.

ვაგრძელებთ აფხაზეთიდან დევნილთა მომსახურების სამ პროგრამას:

დევნილთა განსახლების ობიექტებში კომპლექსური კვლევებს, გასატარებელი ღონისძიებების დაგეგმვას და სადეზინფექციო სამუშაოებს;
დევნილთა განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემის ხელშეწყობის პროგრამას;
დევნილთა სამართლებრივი მხარდაჭერის პროგრამას.

 

ხონში, აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლეებისთვის კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა

სლოვაკეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტომ (Slovak Aid) აფხაზეთის დევნილთა სამინისტროს დევნილთა მომსახურების სააგენტოს პროექტი - ,,იძულებით გადაადგილებული მოსწავლეებისთვის კომპიუტერული ლაბორატორია“.
დააფინანსა.
შესაბამის ხელშეკრულებას ხელი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელმა, მინდია სილოგავამ და სლოვაკეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა, პაველ ვიზდალიმ მოაწერეს.
პროექტი ითვალისწინებს
ხონში არსებულ N4 საჯარო სკოლაში კომპიუტერული ლაბორატორიის შექმნას, რომლითაც ხონის დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრები მოსწავლეები ისარგებლებენ.

 

ანზორ მარგიანმა და ლევან თევზაიამ აფხაზეთის ომის ვეტერანებს სასურსათო დახმარება გადასცეს

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანმა, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრ ლევან თევზაიასთან ერთად, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, საპენსიო ასაკის (I ჯგუფის) აფხაზეთის ომის ვეტერანებს სასურსათო პროდუქტები გადასცა.

ღონისძიებაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრის მოადგილე მურად აბლოთია და სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი დავით ძალამიძე მონაწილეობდნენ.

სასურსათო დახმარება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს სოციალური სოლიდარობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, თბილისსა და რეგიონებში მცხოვრებ 27 მკვეთრად გამოხატული შშმ, საპენსიო ასაკის (I ჯგუფის) ომის ვეტერანს გადაეცემა.

 

თბილისში, პეკინის #41-ში, დევნილთა ჩასახლების ობიექტში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ, აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ჰუმანიტარული დახმარება გადაეცათ.

აფხაზეთის დევნილთა მინისტრმა ლევან თევზაიამ , მოადგილესთან მურად აბლოთიასთან და კომპანია ,,კარფური"-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან, ნინო რამიშვილთან ერთად, დევნილი ოჯახები მოინახულა და პირველად მოხმარების საკვები პროდუქტები მიუტანა.
,,დევნილთა სოციალური მხარდაჭერა ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია და სწორედ ამ პრიორიტეტის ფარგლებში, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს, კომპანია ,,კარფური"- ს მხარდაჭერით გადავეცით პროდუქტები და პირველადი მოხმარების ნივთები. გარდა ამისა, აფხაზეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დაზარალებულ ოჯახებს გაეწიათ ფინანსური დახმარება, ხოლო ნაწილი ოჯახებისა ჩაერთო ქირით უზრუნველყოფის პროგამაში.
დევნილთა სამინისტრო მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს დევნილი ოჯახების მხარდაჭერას"-განაცხადა ლევან თევზაიამ.

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის თანამოსაყდრე მეუფე შიოს შეხვდა.

შეხვედრაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრის პირველი მოადგილე გურამ მისაბიშვილი, აფხაზეთის სულიერების ცენტრის დირექტორი ბესიკ სილაგაძე, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ქორეპისკოპოსი მეუფე თეოდორე ჭუაძე, გორისა და ატენის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია გვაზავა, საპატრიარქოს პრესცენტრის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე და საპატრიარქოს იურისტი ედიშერ ქარჩავა მონაწილეობდნენ.
შეხვედრაზე სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს და მათი განხორციელების გზებზე ისაუბრეს.

გრძელდება იმერეთის რეგიონში კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობისთვის სამინისტროს სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების გაცნობა.

ამჯერად ქუთაისში, ზესტაფონსა და თერჯოლაში მცხოვრებ დევნილებს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი ნათია კოპალიანი, თანამშრომლებთან ერთად შეხვდა.
აფხაზეთიდან დევნილებმა სამინისტროს მიმდინარე პროგრამებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.
შეხვედრაზე კომპაქტურ ჩასახლებებში არსებული პრობლემებიც მოისმინეს და მათი გადაჭრის შესაძლებლობები განიხილეს.
სამინისტრო ტერიტორიული ორგანოებთან ერთად, საინფორმაციო შეხვედრებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობასთანაც გამართავს.