აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2017 წლის 19 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და 2018-2021 წწ. პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ, აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიებისა და საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სახის სარემონტო სამუშაოების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიების მიერ 2017 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შედეგები.

სსიპ - აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვლიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრ „ბიზნესინკუბატორის“  დირექტორმა ალუ გამახარიამ წარმოადგინა გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია.

2017 წლის 29 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა და მათ სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულებების საშტატო ნუსხისა და იერარქიულ რანგებში გადანაწილების წესის შესახებ“.

2017 წლის 15 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018-2021 წწ. პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ“, აგრეთვე იმსჯლეს აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთის მთავრობის მიერ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

2017 წლის 25 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი გიორგი შერვაშიძის სახელობის პრემიის დაწესების დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

2017 წლის 11 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპატრამენტის ინფორმაცია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული ობიექტების ტექნიკური მდგომარეობისა და მასში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური პრობლემების შესახებ.

აგრეთვე მოისმინეს ინფორმაციები ოკუპირებულ აფხაზეთში ადამიანის უფლებათა დარღვევებსა და მათზე რეაგირების შესახებ და აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმებისა და მასში ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის  როლის შესახებ.

2017 წლის 26 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაცია აფხაზეთის ქონების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს-ების საქმიანობაზე კონტროლის მდგომარეობის შესახებ. საკითხის განხილვაში მონაწილეობდა მთავრობის სხდომაზე სპეციალურად მოწვეული აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და დარგობრივ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე რუდიკ ცატავა.

აგრეთვე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში ჯანდაცვითი პროგრამების რეგულაციის მდგომარეობისა და ოკუპირებული გალის რაიონის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების მდგომარეობის, პრობლემებისა და მისი გადაჭრის ცალკეული მიმართულებების შესახებ და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის ინფორმაცია სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ-ების საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლის მდგომარეობის შესახებ.

2017 წლის 31 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზური ენის პროპაგანდის, შენარჩუნებისა და განვითარების საქმეში არსებული მდგომარეობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „ნორმატიული აქტების შესახებ" აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და აფხაზეთის სამართლებლივი აქტების სხვა პროექტები.

2017 წლის 17 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია სსიპ „აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტოსა" და სსიპ „გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტოს" 2016 წლის საქმიანობის შედეგების შესახებ, აგრეთვე ინფორმაცია აფხაზური ენის პროპაგანდის, შენარჩუნებისა და განვითარების საქმეში არსებული  მდგომარეობის შესახებ.

2017 წლის 28 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ" და „აფხაზეთის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების 2016 წლის საქმიანობის შედეგების შესახებ".

2017 წლის 31 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს, 2017 წელს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომაზე განსახილველ საკითხთა და პრაქტიკული ღონისძიებების ნუსხა. აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის განკარგულების პროექტი „აკადემიკოს ილია ვეკუას დაბადების 110 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო ღონისძიებების შესახებ".

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის, განათლებისა და კულტურის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა, ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატმა, დევნილთა საქმეების, იუსტიციისა და სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტებმა წარმოადგინეს 2016 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში და 2017 წლის სამუშაო გეგმა. ანგარიშთან დაკავშირებით, თანამომხსენებლებმა მთავრობის წევრებს წარუდგინეს რეკომენდაციები და მოსაზრება გამოთქვეს, რომ საჭიროა ოპტიმიზაციის პროცესის გაგრძელება.

2017 წლის 18 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" რომელიც ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილი, სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას. ამ მიზნით 2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხები გასულ 2016 წელთან შედარებით გაზრდილია ერთნახევარჯერ. აგრეთვე, აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ". პროექტი ითვალისწინებს დევნილთათვის გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სახის სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, რომელიც გასულ წელს გამოყოფილ თანხებთან შედარებით გაორმაგებულია.

2016 წლის 21 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი. პროექტის მიხედვით „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 1 055 350 ლარით მცირდება, რომელიც შრომის ანაზღაურებისა და ადმინისტრაციულ ხარჯებს მოიცავს. ამავდროულად 20%-ით იზრდება სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა მოიწონეს აღნიშნული პროექტი და განსახილველად აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს გადაუგზავნეს.

2016 წლის 24 ნოემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო და განიხილეს  „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის გამოცხადებული პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებითი თანხები გამოყოფილ იქნა ჯანდაცვის, განათლებისა და კულტურის სფეროებისათვის.

ასევე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  2016 წლის 25 თებერვლის დადგენილებაში შევიდა ცვლილება, რის საფუძველზეც დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები გაიზარდა.

ამასთანავე,სხდომაზე განიხილეს აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები.

2016 წლის 27 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო და განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის შედეგები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონპროექტი და  მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტად განისაზღვრა ჯანდაცვა, სოციალური მიმართულება და განათლების სფერო.

ვახტანგ ყოლბაიას განცხადებით, არსებული შესაძლებლობიდან გამომდინარე 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტშიც მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა სოციალურ პროექტებს, ჯანდაცვისა და განათლების მიმართულებების დაფინანსებას. განხორციელდება აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებების შესაბამისი პირობების გაუმჯობესება.

2016 წლის 26 აგვისტოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო და განიხილეს საჯარო ინფორმაციის ელქტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ დადგენილების შესრულების  მიმდინარეობა, რომელიც ავალდებულებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ორგანოებს, უზრუნველყონ საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება უწყებათა ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

სხდომაზე ასავე  განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.