04 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

aмзaр

06 рaшәaрa
2018

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра ахантәаҩы инапынҵамҭақәа назгӡо Вахтанг Ҟолбаиеи, Аҧснытәи автономтә республика  иреиҳаӡоу аилак ахантәаҩ Елгәыџьа Гвазавеи,   Қырҭтәыла Ахала иуспҟала, аҳәынҭқарратә аҳамҭа - ахьыӡҧша аорден ранашьан Константин Гамсахурдиа ихьыӡ зху аҳәынҭқарратә атеатр артист Серго Паҷкориеи, 1987-1989 ш.ш. Аҧснытәи автономтә республика  аминистрцәа реилак ахантәаҩы Оҭар Зухбаиеи, апедагог Мери Гегеҷкори.