აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საჯარო ინფორმაცია

1. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ
1.  სამინისტროს სტრატეგია
2.  სამინისტროს დებულება
3.  სამინისტროს შინაგანაწესი
4.  შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება
5.  სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები
6.

 რესურსცენტრების დებულებები:

6.1 ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრის დებულება
6.2 გალის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის დებულება

7.

 სამინისტროს საქმიანობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში:

 

 7.1 2021 წლის ანგარიში

 7.2 2020 წლის ანგარიში

 7.3 2019 წლის ანგარიში

 7.4 2018 წლის ანგარიში

8.

 პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში:

 8.1 2020 წლის ანგარიში
 8.2 2019 წლის ანგარიში

 

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
1.

საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ედიშერ კვარაცხელია - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.

ელ.ფოსტა: info@meca.gov.ge
ტელ: 
(+ 995 32) 2 950 324

2.  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავი
3.  განცხადების ფორმა (შაბლონი)
4.

 საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული აქტები:

 4.1 საქართველოს კონსტიტუცია
 4.2 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 4.3 საქართველოს კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ''
 4.4 საქართველოს მთავრობის №219 დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ''

 

3. ინფორმაცია სამსახურის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
1.

 სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში:

1.1 2020 წლის სტატისტიკა
1.2 2019 წლის სტატისტიკა
1.3 2018 წლის სტატისტიკა

2.  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ'' საქართველოს კანონი

 

4. სამართლებრივი აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სამინისტროს საქმიანობასთან და სხვა საჯარო ინფორმაცია
1.  საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
2.  საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
3.  ეროვნული სასწავლო გეგმა (24.10.2018 წლის მდგომარეობით)
4.  კულტურის შესახებ საქართველოს კანონი
5.  კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონი
6.  მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონი
7.  პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონი
8.  საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ
9.  კულტურულ ფასეულობათა გატანისა და შემოტანის შესახებ საქართველოს კანონი
10. საქართველოს კანონი სპორტის შესახებ
11. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ