აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მთავარი სტრუქტურა ანალიტიკა კონტაქტი
აფხაზეთის საკანონმდებლო ნორმატიული აქტები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია

 

აფხაზეთის კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ”(2010 წლის 2 ნოემბრის №1)

აფხაზეთის კანონი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” აფხაზეთის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” (2019 წლის 17 ივლისის N23-რს)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” აფხაზეთის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” (2019 წლის 30 ივლისის N24-რს)

აფხაზეთის კანონი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კუთვნილი შემოსულობების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ”

   აფხაზეთის კანონი ,,ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ”  

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  2013 წლის 30 დეკემბრის #184 კანონი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“.

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი “აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგიერთი საკანონმდებლო აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე” 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აფხაზეთის 2012 წლის 28 დეკემბრის №4 კანონი

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგიერთი საკანონმდებლო აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების შესახებ” აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი 

შინაგანაწესი