აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა

2020 წელი

 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (I კვარტალი, 2020 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი  (II კვარტალი, 2020 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი  (III კვარტალი, 2020 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი  (IV კვარტალი, 2020 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (I კვარტალი, 2020 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი ( II კვარტალი, 2020 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (III კვარტალი, 2020 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (IV კვარტალი, 2020 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I კვარტალი, 2020 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II კვარტალი, 2020 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II-III კვარტალი, 2020 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II-III-IV კვარტალი, 2020 წელი)
 •    გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(I კვარტალი, 2020 წელი);
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(II კვარტალი, 2020 წელი);
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიებითანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (III კვარტალი, 2020 წელი);
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(IV კვარტალი, 2020 წელი);
 • სამივლინებო ხარჯები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(I კვარტალი, 2020 წელი);
 • სამივლინებო ხარჯები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(II კვარტალი, 2020 წელი)
 • სამივლინებო ხარჯები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(III კვარტალი, 2020 წელი)
 • სამივლინებო ხარჯები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(IV კვარტალი, 2020 წელი)
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
 • საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2020 წელი)
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2020 წელი)
 • ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2020 წელი)
 • გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად (2020 წელი)
 • უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (2020 წელი)
 • გაცემული გრანტები, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა (2020 წელი)
 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (I კვარტალი, 2020 წელი)
 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (II კვარტალი, 2020 წელი)
 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (III კვარტალი, 2020 წელი საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (IV კვარტალი, 2020 წელი)
 • სამარათლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)

  2019 წელი

 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (I კვარტალი, 2019 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი  (II კვარტალი, 2019 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი  (III კვარტალი, 2019 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი  (IV კვარტალი, 2019 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (I კვარტალი, 2019 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი ( II კვარტალი, 2019 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (III კვარტალი, 2019 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი (IV კვარტალი, 2019 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I კვარტალი, 2019 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II კვარტალი, 2019 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II-III კვარტალი, 2019 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება (I-II-III-IV კვარტალი, 2019 წელი)
 •    გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(I კვარტალი, 2019 წელი);
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(II კვარტალი, 2019 წელი);
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიებითანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (III კვარტალი, 2019წელი);
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)(IV კვარტალი, 2019 წელი);

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(I კვარტალი, 2019 წელი);

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(II კვარტალი, 2019 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(III კვარტალი, 2019 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(IV კვარტალი, 2019 წელი)

 • ავტოსატრანსპორტო საუალებები

 • საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2019წელი)

 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2019 წელი)

 • ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2019 წელი)

 • გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად (2019 წელი)

 • უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (2019 წელი)

 • გაცემული გრანტები, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა (2019წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (I კვარტალი, 2019 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (II კვარტალი, 2019 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (III კვარტალი, 2019 წელი საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (IV კვარტალი, 2019 წელი)

 • სამარათლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)

2018 წელი

 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (I კვარტალი, 2018 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (II კვარტალი, 2018 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (III კვარტალი, 2018 წელი)
 • დამტკიცებული ბიუჯეტი (IV კვარტალი, 2018 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი(I კვარტალი, 2018 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი(II კვარტალი, 2018წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი(III კვარტალი, 2018 წელი)
 • დაზუსტებული ბიუჯეტი(IV კვარტალი, 2018 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება(I კვარტალი, 2018 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება(I-II კვარტალი, 2018 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება(I-II-III კვარტალი, 2018 წელი)
 • ბიუჯეტის შესრულება(I-II-III-IV კვარტალი, 2018 წელი)
 •  გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (I კვარტალი, 2018 წელი)
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (II კვარტალი, 2018 წელი)
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიებითანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (III კვარტალი, 2018 წელი)
 • გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (IV კვარტალი, 2018წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(I კვარტალი, 2018 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(II კვარტალი, 2018 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(III კვარტალი, 2018 წელი)

 • სამივლინებო ხარები თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ)(IV კვარტალი, 2018 წელი)

 • ავტოსატრანსპორტო საუალებები

 • საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2018 წელი)

 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები ჯამურად (2018წელი)

 • ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2018 წელი)

 • გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად (2018წელი)

 • უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (2018 წელი)

 • გაცემული გრანტები, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა (2018წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (I კვარტალი, 2018 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (II კვარტალი, 2018 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (III კვარტალი, 2018 წელი)

 • საქართეველოს კოდექსით გათვლისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (IV კვარტალი, 2018 წელი)

 • სამარათლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)