აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სახელმწიფო შესყიდვები და სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია

 

2024 წელი

     ,,აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს მიერ 2024წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ:

 

 

2023 წელი

     ,,აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს მიერ 2023წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ:

 1. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტალი, 2023  წელი)
 2. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტალი, 2023  წელი)
 3. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტალი, 2023  წელი)
 4. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტალი, 2023 წელი)
 5. განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (I კვარტალი, 2023  წელი)
 6. განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (II კვარტალი, 2023 წელი)
 7. განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (III კვარტალი,2023  წელი)
 8. განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (IV კვარტალი, 2023 წელი)
 9. სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (I კვარტალი, 2023 წელი)
 10. სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (II კვარტალი,2023 წელი)
 11. სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (III კვარტალი, 2023 წელი)
 12. სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (IV კვარტალი,2023 წელი)
 13. რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (I კვარტალი,2023 წელი)
 14. რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (II კვარტალი, 2023 წელი)
 15. რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (III კვარტალი, 2023 წელი)
 16. რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (IV კვარტალი, 2023 წელი)

 

 

2022 წელი

 

 

2021 წელი

 

 2020 წელი

 

  2019 წელი

 

2018 წელი

 

2017 წელი