აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სახელმწიფო შესყიდვები და სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია

2023 წელი

 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტალი, 2023  წელი)
 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტალი, 2023  წელი)
 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტალი, 2023  წელი)
 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტალი, 2023 წელი)
 • განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (I კვარტალი, 2023  წელი)
 • განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (II კვარტალი, 2023 წელი)
 • განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (III კვარტალი,2023  წელი)
 • განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით (IV კვარტალი, 2023 წელი)
 • სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (I კვარტალი, 2023 წელი)
 • სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (II კვარტალი,2023 წელი)
 • სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (III კვარტალი, 2023 წელი)
 • სახელმწიფო, აფხაზეთის ა/რ–ის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემა (IV კვარტალი,2023 წელი)
 • რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (I კვარტალი,2023 წელი)
 • რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (II კვარტალი, 2023 წელი)
 • რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (III კვარტალი, 2023 წელი)
 • რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (IV კვარტალი, 2023 წელი)

 

 

2022 წელი

 

 

2021 წელი

 

 2020 წელი

 

  2019 წელი

 

2018 წელი

 

2017 წელი