აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მთავარი სტრუქტურა ანალიტიკა კონტაქტი
დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობა (დსთ. საპარლამენტო ასამბლეა, წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭო, აღმასრულებელი სამდივნო)

1991

♦ ალმა–ათის დეკლარაცია, 1991 წლის 21 დეკემბერი.

1994

♦ დეკლარაცია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოების სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ხელშეუხებლობის დაცვის შესახებ, 1994 წლის 15 აპრილი.

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს განცხადება ქართველთა და აფხაზთა კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის დაცვის ოპერაციის განხორციელების შესახებ, 1994 წლის 15 აპრილი.

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების გამოყენების შესახებ, 1994 წლის 22 აგვისტო. 

♦ გადაწყვეტილება ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ოპერაციის ჩასატარებლად მანდატის დამტკიცების შესახებ, 1994 წლის 21 ოქტომბერი.  

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტლების დანართი, ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ოპერაციის ჩატარების მანდატი, 1994 წლის 21 ოქტომბერი. 

1995

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს მემორანდუმი დსთ–ში მშვიდობისა და სტაბილურობის მხარდაჭერის შესახებ, 1995 წლის 10 თებერვალი. 

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველო, კოლექტიური სამშვიდობო ძალების მანდატის დაზუსტებისა და გაგრძელების შესახებ, 1995 წლის 26 მაისი.

♦ აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების მანდატის დაზუსტებისა და გაგრძელების შესახებ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1995 წლის 26 მაისის გადაწყვეტილების დანართი. აფხაზეთის, საქართველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების მანდატი, 1995 წლის 26 მაისი.  

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მოსაწესრიგებლად შეთანხმებულ მოქმედებათა თაობაზე წინადადებების შესახებ, 1995 წლის 26 მაისი. 

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს განცხადება კონფლიქტის შესახებ აფხაზეთში, საქართველო, 1995 წლის 26 მაისი.

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1995 წლის 26 მაისის გადაწყვეტილების დანართი 2– აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის მოწესრიგებაში თანამეგობრობის წევრი–სახელმწიფოების მონაწილეობის ფორმები, 1995 წლის 26 მაისი.

♦ დანართი 1 დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს 1995 წლის 26 მაისის გადაწყვეტლებისა აფხაზეთში, საქართველოს რესპუბლიკა, კონფლიქტის მოწესრიგების შესაძლო პოლიტიკური ნაბიჯების შესახებ, 1995 წლის 26 მაისი.

1996

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში (საქართველო) კონფლიქტის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 19 იანვარი.  

♦დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების 1996 წლის 19 იანვრის გადაწყვეტილების დანართი. დებულება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების შესახებ, 1996 წლის 19 იანვარი.  

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოების საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის განცხადების შესახებ, 1996 წლის 17 თებერვალი.  

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება კოლექტიური სამშვიდობო ძალების აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის ზონაში ყოფნის შესახებ, 1996 წლის 16 მაისი.  

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების ყოფნის ვადის გაგრძელებისა და მანდატის დამატების შესახებ, 1996 წლის 17 ოქტომბერი.  

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოთა საპარლამენტთშორისი ასამბლეის საბჭოს განცხადება, 1996 წლის 2 ნოემბერი.   

1997

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთის ( საქართველო) კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, 1997 წლის 28 მარტი

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთის (საქართველო) კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდამჭერი ოპერაციის განვითარების შესახებ, 1997 წლის 28 მარტი.

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში ( საქართველო) კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხზე, 1997 წლის 8 ივნისი.

1998

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების მიმდინარეობის შესახებ, 1998 წლის 28 თებერვალი.

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების დამატებით ღონისძიებათა შესახებ, 1998 წლის 28 აპრილი. 

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოების საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ საკითხის მომამზადებელი საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის კომისიის მუშაობის შესახებ, 1998 წლის 14 ივნისი.

1999 

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების შემდგომი ნაბიჯების შესახებ, 1999 წლის 2 აპრილი.  

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს აღმასრულებელი სამდივნოს იფორმაცია აფხაზეთის, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების დამატებით ღონისძიებათა შესახებ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1998 წლის გადაწყვეტილების შესრულების თაობაზე, 1999 წლის 2 აპრილი.

2000

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება კოლექტიური სამშვიდობო ძალების აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის ზონაში ყოფნის ვადის გაგრძელების შესახებ, 2000 წლის 21 ივნისი. 

2002

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება კოლექტიური სამშვიდობო ძალების აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის ზონაში ყოფნის შესახებ, 2002 წლის 22 მარტი.    

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება მშვიდობის მხარდაჭერის ოპერაციის გაგრძელების შესახებ კონფლიქტის ზონაში აფხაზეთი საქართველო, 2002 წლის 2 ოქტომბერი.

2003

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფო მეთაურების საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველო, კოლექტიური სამშვიდობო ძალების ყოფნის ვადის გაგრძელების თაობაზე, 2003 წლის 22 მარტი.

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს განცხადება, 2003 წლის 19 სექტემბერი. 

2004

♦ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის მოწესრიგების შესახებ, 2004 წლის 16 სექტემბერი.

წყარო www.rrc.ge