აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
2019 წლის 21 იანვარს წარმომადგენლობაში თათბირი გაიმართა.

                აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში თათბირი გაიმართა. თათბირს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი უძღვებოდა. თათბირს ესწრებოდნენ წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე, წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი ლომია, აპარატის უფროსი ზურაბ ხარაიშვილი,  აპარატის იურიდიული, კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი დავიდ ჭედია, სოციალური პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი ირმა ბეთაშვილი, დევნილებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მურთაზ ბერულავა, წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის უფროსი დავიდ ძალამიძე, წარმომადგენლობის წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი ვალერიან კვინიკაძე, საფინანსო აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების სამსახურის უფროსი აზა შენგელია. თათბირზე განიხილეს „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხები. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის დაწყებასთან დაკავშირებული საკითხები. წვევამდელთა აღრიცხვასთან და გაწვევასთან დაკავშირებული საკითხები, დევნილებთან ურთიერთობის მიმართულებით სამსახურის მიერ  2019 წლის გეგმით გათვალისწინებული სერვისების უზრუნველყოფის საკითხები, აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში: კახეთის მხარეში, ქვემო ქართლის მხარეში, მცხეთა- მთიანეთის მხარეში, შიდა ქართლის მხარეში და სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, რეგიონალური მართვის სამსახურის მიერ  2019 წლის გეგმით გასატარებელი ღონისძიებები და სტრატეგიები,  იურიდიული, კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების მიერ დევნილთათვის სამართლებრივი კონსულტაციების უზრუნველყოფის კუთხით სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველოფა, ასევე მოისმინეს ინფორმაცია წარმომადგენლობაში გამოცხადებული კონკურსის მიმდინარეობის  შესახებ.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის დევნილებთან ურთიერთობის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის 1 იანვრიდან – 31 დეკემბრის ჩათვლით.

      2018 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა  და მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დამდგენი კომისიაზე (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენის თაობაზე) სულ შემოვიდა 382 განცხადება,  აქედან 319 მოქალაქის პირადი განცხადებაა, მათ შორის აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულ მოქალაქეთა(განმცხადებელთა) რაოდენობაა  80(ოთხმოცი),  აქედან 75 - მოგვმართა კომისიას პირადად,  5 სსგს-ს წერილის სახით.  40 წერილი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურიდან. ლტოვილთა და გასნახლების სამინისტროდან 23 წერილი.   გაცემულია 374 კომისიის გადაწყვეტილება, მათ შორის 322 დადებითი, 52 უარყოფითი. ადმინისტრაციულ წარმოებაშია 4 განცხადება, დამატებითი შესწავლისთვის.  დადებიდათ გაცემული დასკვნების სტატისტიკა შემდეგია:საცხოვრებელი ადგილი დაუდგინდა პირველადი მოწმობის მისაღებად 165(ას სამოცდახუთი)  განმცხადებელს.რეგისტრაციის მისამართი შეეცვალა 144(ასორმოცდაოთხ), დაბადების იუriდიული ფაქtის დასადგენად  გაიცა  13  დასკვნა.  რაიონების მიხედვით შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა: ქ. გაგრა 34, გუდაუთის რაიონი  14,  ქ. სოხუმი  66სოხუმის რაიონი 18, გულრიფშის რაიონი  34, ოჩამჩირის რაიონი   58, გალის რაიონი   45,ქ. ტყავრჩელი 13.განმცხადებელთა რაოდებნობა ეროვნების მიხედვით შემდეგია:ქართველი 311, აფხაზი   57, სომეხი 3, უკრაინელი  2, ბერძენი  2, ეზიდი 1, რუსი 6,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულპირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროდან აღნიშნული პერიოდისათვის შემოსულია 39 წერილი (46 - ბენეფიციარზე) მათი აფხაზეთში მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების მიზნით.  კომისიის მიერ პასუხი გაეცა 39 წერილს(46 - ბენეფიციარი), რაც შეადგენს მთლიანი სამუშაოს 100%.შემოსული წერილების რაოდენობა რაიონების მიხედვით შემდეგნაირად განაწილდა:ქ. გაგრა -  9, გუდაუთის რაიონი -   3, ქ. სოხუმი -   5, სოხუმის რიაონი -   5, გულრიფშის რაიონი -  9, ოჩამჩირის რაიონი -   4, გალის რაიონი -   4,  ქ. ტყვარჩელი  - 0.

       აფხაზეთის ა/რ რაიონებისა და ქალაქების მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში აღმოსავლეთ საქართველოში ჩასახლებულ დევნილებზე გაცემულ ცნობათა შინაარსი შემდეგნაირად გამოიყურება: მუდმივი და დროებითი საცოხვრებელი ადგილის მიხედვით(სხვადასხვა იურიდიული ფაქტის დასადგენად - სასამართლოში); მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან აფხაზეთის ტერიტორიაზე  ცხოვრების წლების მითითებით(დევნილის სტატუსის დასადგენად - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში წარსადგენად, აგრეთვე სრს აფხაზეთის სააგენტოში საქართველოს მოქალაქეობის დასადგენად); ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ(წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში წარსადგენად). სულ გაცემულ ცნობათა რაოდენობა არის - 989.

     აფხაზეთის ა/რ რაიონებისა და ქალაქების მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში აღმოსავლეთ საქართველოში ჩასახლებულ დევნილებზე გაცემულ ცნობათა რაოდენობა: ქ. გაგრა – სულ გაიცა  92  ცნობა,  გუდაუთის რაიონი    სულ გაიცა  41  ცნობა,  ქ. სოხუმი  სულ გაიცა    252 ცნობა,  სოხუმის რაიონი    სულ გაიცა   59  ცნობა,  გულრიფშის რაიონი  სულ გაიცა    178  ცნობა,  ოჩამჩირის რაიონი   სულ გაიცა  151 ცნობა ,  ქ. ტყვარჩელი   სულ  გაიცა  31 ცნობა, გალის რაიონი    სულ გაიცა  185     ცნობა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის’’ სხდომა

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში  „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის’’ სხდომა გაიმართა. სხდომის დღის წესრიგის მიხედვით განხილულ იქნა 2019 წელს აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ფარგლებში  კატეგორიების მიხედვით  მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანებზე, I ჯგუფის ინვალიდებზე, მარჩენალდაკარგულებზე ,დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე, ოთხი და მეტი არასრულწლოვანშვილიან ოჯახებზე, 100 წელს გადაცილებულებზე,  უნარშეზღუდულ ბავშვებზე, ბავშვობიდან ინვალიდზე და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ დევნილ მოქალაქეებზე/ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის მიმართულებების და სტრატეგიების განსაზღვრა.

წარმომადგენლობაში,,აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელი კომისიის სხდომა გაიმართა.

   აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში,,აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო  სახის სამუშაოების  განმსაზღვრელი კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომის დღის წესრიგი მოიცავდა 2018 წელს  ქ. თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში კომპაქტურად განსახლების ადგილებში განხორციელებულ სარემონტო-სამუშაოებს და  დევნილთა საცხოვრებელებში 2019 წელს საჭირო სამუშაოების  განსაზღვრას და განხორციელებას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ელგუჯა (გია) გვაზავამ,  აფხაზეთის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრმა  ქეთევან    ბაკარაძემ,   აფხაზეთის  ფინანსთა   და   ეკონომიკის   მინისტრმა მურმან   ფარფალიამ,   აფხაზეთის  იუსტიციის  დეპარტამენტის   თავმჯდომარემ   იგორ  კოპალიანმა, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა და აფხაზეთის №2 და №3 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღეს მონაწილეობა. თეატრალიზებული მსვლელობა პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო და სამების საკათედრო ტაძარში დასრულდა. დღის განმავლობაში მიღებული შემოწირულობა ბავშვთა სახლებში, უმწეოთა თავშესაფრებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში გადანაწილდება.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანიზებით და აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით აქცია მოძრაობა „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“ გაიმართა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანიზებით და აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით აქცია მოძრაობა „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“ გაიმართა. აქციის ფარგლებში აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თბილისში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს დამდეგი შობა-ახალი წლის დღესასწაული მიულოცეს და სხვადასხვა დასახელების სასურსათო პროდუქტი გადასცეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით და აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის მხარდაჭერით ხაშურის მუნიციპალიტეტში, საახალწლო საქველმოქმედო აქცია გაიმართა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით და აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის მხარდაჭერით ხაშურის მუნიციპალიტეტში, დაბა სურამში დევნილების კომპაქტურად განსახლების ადგილებში, სანატორიუმ ,,მზიურში’’ და სანატორიუმ ,,ნაკადულში’’ საახალწლო აქცია გაიმართა. აქციის ფარგლებში  რეგიონალური მართვის სამსახურის თანამშრომლებმა დაბა სურმაში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს დამდეგი შობა-ახალი წლის დღესასწაული მიულოცეს და საახალწლო ნობათი გადასცეს.

ქ.თბილისის სამგორის რაიონის, ქვემო ალექსეევკის დასახლებაში ქებურიას მე-2 კორპუსი ,,ყოფილი სამხედრო ნაწილის შენობა’’, სადაც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები) არიან განსახლებულნი, ელექტრო გამანაწილებელი ფარი აფეთქდა.

 

            მიმდინარე წლის 8 დეკემბერს, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე და წარმომადგენლობის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ქ.თბილისის სამგორის რაიონის, ქვემო ალექსეევკის დასახლებაში ქებურიას  მე-2 კორპუსი ,,ყოფილი სამხედრო ნაწილის შენობა’’ სადაც აფხაზეთიდან ი.გ.პ არიან განსახლებულნი. აღნიშნული კომპაქურად განსახლების ობიექტი  სამი სართულისაგან შედგება, სადაც 48 აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახი ცხოვრობს.  დევნილი მოსახლეობისთვის დაუდგენელი მიზეზით დაახლოებით დილის ოთხ საათზე, მოხდა ელექტრო გამანაწილებელი ფარის აფეთქება, რამაც გამოიწვია კიბის უჯრედის, დერეფნების და მცხოვრებთა კერძო ფართების კედლების მნიშვნელოვანი დაბინძურება და საფოფაცხოვრებო ნივთების დაზიანება. ელექტრო გამანაწილებელი ფარის ფეთქების მიზეზს დაადგენს შესაბამისი სამსახური. თელასის ტექნიკური ჯგუფის მიერ იმავე დღეს დაიწყო ელექტრო-გამანაწილებელი ფარების და ელექტრო სადენების მოწყობის სარემონტო-სამუშაოები.წარმომადგენლობის თანამშრომელთა მიერ, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარეს და მოსახლეობას გაეწიათ შესაბამისი სამარათლებრივი და ტექნიკური ხასიათის კონსულტაციები. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით დაზარალებულ დევნილ ოჯახებს გაეწიათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ირაკლი ყანდარელს 94 წლის იუბილე მიულოცა

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი დემურ კეკელია გორში, აფხაზეთის საპატიო მოქალაქისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ირაკლი ყანდარელის ოჯახს ესტუმრა და 94 წლის იუბილე მიულოცა. დემურ კეკელიამ ომის ვეტერანს ქვეყნის თავდადებისათვის მადლობა გადაუხადა და საჩუქრები გადასცა.

მეორე მსოფლიო ომის დროს ირაკლი ყანდარელი აფხაზეთში, სოფელ ფსხუს გათავისუფლებაში იღებდა მონაწილეობას. იგი 120 საბრძოლო მედლის მფლობელი, ღირსების ორი ორდენის კავალერი, საქართველოს, ჩეხეთის, უკრაინისა და სლოვაკეთის კულტურის დამსახურებული მუშაკი და საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირის წევრია.

ვეტერანმა გორში, საკუთარ ბინაში საბრძოლო დიდებისა და ხალხთა მეგობრობის მუზეუმი დაარსა.

გრძელდება შეხვედრები ქალაქ თბილისში ორგანიზებულ ჩასახლებებში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ პირებთან.

2017  წლის 9 თებერვალს,  აღმოსავლეთ საქართველოში  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის თანამშრომლები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტისა და   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელ პირებთან ერთად გასული იყვნენ თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირ №37 -ში მდებარე ორგანიზებული ჩასახლების  სამ კორპუსში. სამუშაო ჯგუფი  ადგილზე გაეცნო დევნილთა სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებს. დევნილებს ადგილზე მიეწოდათ ინფორმაცია განემარტათ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული  პროგრამების შესახებ.

შეხვედრა დაბა წყნეთში ორგანიზებულად განსახლებულ დევნილებთან.

2017 წლის 08 თებერვალს,  აღმოსავლეთ საქართველოში  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე,  აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ბულისკერია,  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის მინისტრის მოადგილე მარინა ონიანი უწყების თანამშრომლებთან ერთად გასული იყვნენ დაბა წყნეთში,  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ორგანიზებულ ჩასახლებებში. სამუშაო ჯგუფი  ადგილზე გაეცნო დევნილთა სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებს. დევნილებს ადგილზე მიეწოდათ ინფორმაცია განემარტათ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული  პროგრამების შესახებ.

მოზარდმაყურებელთა თეატრში აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდებისთვის საახალწლო წარმოდგენა გაიმართა.

მოზარდმაყურებელთა თეატრში აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდებისთვის საახალწლო წარმოდგენა გაიმართა.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის ინიციატივითა და აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელშეწყობით ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა თეატრში სპექტაკლი სახელწოდებით „საახალწლო ნაძვის ხე“ გაიმართა. წარმოდგენას აფხაზეთიდან დევნილი 300-მდე მოზარდი დაესწრო.