აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სიახლეები

ვახტანგ ყოლბაია ხელოვნების საერთაშორისო საბჭოს არგენტინის პრეზიდენტ ბარბარა ტომფსონ ვიუს შეხვდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია საქართველოში საქმიანი ვიზიტით მყოფ ხელოვნების საერთაშორისო საბჭოს არგენტინის პრეზიდენტ ბარბარა ტომფსონ ვიუს შეხვდა.

შეხვედრაზე ისაუბრეს ქართული კულტურის მნიშვნელობაზე და მის პოპულარიზაციაზე ლათინურ ამერიკაში. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ „აფხაზეთის" შემოქმედებაზე. შეხვედრაზე შეთანხმდნენ თანამშრომლობის გაგრძელებასა და სამომავლოდ შესაძლო ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე.

შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი მანანა ქვაჩახია, ხელოვნების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს პრეზიდენტი ნიკოლოზ პატარქალიშვილი და აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ „აფხაზეთის" სამხატვრო ხელმძღვანელი ლევან ღვინჯილია ესწრებოდნენ.

2019 წლის 18 იანვარს აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის თავმჯდომარე აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სხდომას დაესწრო

          2019 წლის 18 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელის ვახტანგ ყოლბაიას ხელმძღვანელობით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვალერი ბასარია ესწრებოდა.
      მთავრობის სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“. განიხილეს „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი.
         მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში, განიხილეს გაცემული რეკომენდაციები და შენიშვნები და წარმომადგენლობების მიერ მათ შესასრულებლად მიღებული ზომები.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის დევნილებთან ურთიერთობის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის 1 იანვრიდან – 31 დეკემბრის ჩათვლით.

      2018 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა  და მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დამდგენი კომისიაზე (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენის თაობაზე) სულ შემოვიდა 382 განცხადება,  აქედან 319 მოქალაქის პირადი განცხადებაა, მათ შორის აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულ მოქალაქეთა(განმცხადებელთა) რაოდენობაა  80(ოთხმოცი),  აქედან 75 - მოგვმართა კომისიას პირადად,  5 სსგს-ს წერილის სახით.  40 წერილი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურიდან. ლტოვილთა და გასნახლების სამინისტროდან 23 წერილი.   გაცემულია 374 კომისიის გადაწყვეტილება, მათ შორის 322 დადებითი, 52 უარყოფითი. ადმინისტრაციულ წარმოებაშია 4 განცხადება, დამატებითი შესწავლისთვის.  დადებიდათ გაცემული დასკვნების სტატისტიკა შემდეგია:საცხოვრებელი ადგილი დაუდგინდა პირველადი მოწმობის მისაღებად 165(ას სამოცდახუთი)  განმცხადებელს.რეგისტრაციის მისამართი შეეცვალა 144(ასორმოცდაოთხ), დაბადების იუriდიული ფაქtის დასადგენად  გაიცა  13  დასკვნა.  რაიონების მიხედვით შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა: ქ. გაგრა 34, გუდაუთის რაიონი  14,  ქ. სოხუმი  66სოხუმის რაიონი 18, გულრიფშის რაიონი  34, ოჩამჩირის რაიონი   58, გალის რაიონი   45,ქ. ტყავრჩელი 13.განმცხადებელთა რაოდებნობა ეროვნების მიხედვით შემდეგია:ქართველი 311, აფხაზი   57, სომეხი 3, უკრაინელი  2, ბერძენი  2, ეზიდი 1, რუსი 6,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულპირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროდან აღნიშნული პერიოდისათვის შემოსულია 39 წერილი (46 - ბენეფიციარზე) მათი აფხაზეთში მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების მიზნით.  კომისიის მიერ პასუხი გაეცა 39 წერილს(46 - ბენეფიციარი), რაც შეადგენს მთლიანი სამუშაოს 100%.შემოსული წერილების რაოდენობა რაიონების მიხედვით შემდეგნაირად განაწილდა:ქ. გაგრა -  9, გუდაუთის რაიონი -   3, ქ. სოხუმი -   5, სოხუმის რიაონი -   5, გულრიფშის რაიონი -  9, ოჩამჩირის რაიონი -   4, გალის რაიონი -   4,  ქ. ტყვარჩელი  - 0.

       აფხაზეთის ა/რ რაიონებისა და ქალაქების მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში აღმოსავლეთ საქართველოში ჩასახლებულ დევნილებზე გაცემულ ცნობათა შინაარსი შემდეგნაირად გამოიყურება: მუდმივი და დროებითი საცოხვრებელი ადგილის მიხედვით(სხვადასხვა იურიდიული ფაქტის დასადგენად - სასამართლოში); მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან აფხაზეთის ტერიტორიაზე  ცხოვრების წლების მითითებით(დევნილის სტატუსის დასადგენად - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში წარსადგენად, აგრეთვე სრს აფხაზეთის სააგენტოში საქართველოს მოქალაქეობის დასადგენად); ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ(წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში წარსადგენად). სულ გაცემულ ცნობათა რაოდენობა არის - 989.

     აფხაზეთის ა/რ რაიონებისა და ქალაქების მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში აღმოსავლეთ საქართველოში ჩასახლებულ დევნილებზე გაცემულ ცნობათა რაოდენობა: ქ. გაგრა – სულ გაიცა  92  ცნობა,  გუდაუთის რაიონი    სულ გაიცა  41  ცნობა,  ქ. სოხუმი  სულ გაიცა    252 ცნობა,  სოხუმის რაიონი    სულ გაიცა   59  ცნობა,  გულრიფშის რაიონი  სულ გაიცა    178  ცნობა,  ოჩამჩირის რაიონი   სულ გაიცა  151 ცნობა ,  ქ. ტყვარჩელი   სულ  გაიცა  31 ცნობა, გალის რაიონი    სულ გაიცა  185     ცნობა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის’’ სხდომა

 

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში  „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის’’ სხდომა გაიმართა. სხდომის დღის წესრიგის მიხედვით განხილულ იქნა 2019 წელს აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ფარგლებში  კატეგორიების მიხედვით  მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანებზე, I ჯგუფის ინვალიდებზე, მარჩენალდაკარგულებზე ,დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე, ოთხი და მეტი არასრულწლოვანშვილიან ოჯახებზე, 100 წელს გადაცილებულებზე,  უნარშეზღუდულ ბავშვებზე, ბავშვობიდან ინვალიდზე და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ დევნილ მოქალაქეებზე/ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის მიმართულებების და სტრატეგიების განსაზღვრა.

წარმომადგენლობაში,,აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების განმსაზღვრელი კომისიის სხდომა გაიმართა.

   აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში,,აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო  სახის სამუშაოების  განმსაზღვრელი კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომის დღის წესრიგი მოიცავდა 2018 წელს  ქ. თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში კომპაქტურად განსახლების ადგილებში განხორციელებულ სარემონტო-სამუშაოებს და  დევნილთა საცხოვრებელებში 2019 წელს საჭირო სამუშაოების  განსაზღვრას და განხორციელებას.

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებების გატარება მიმდინარე თვიდან დაიწყება

    14 ნოემბერს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ მინისტრ მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელზეც განიხილეს აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებების გატარების მიმდინარე თვიდან დაწყების საკითხი.
    სხდომაზე დამტკიცდა 2019 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები, რომლებიც, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, იქნება კიდევ უფრო ეფექტიანი, მათ შორის, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიმართულებით. ასევე, გაფართოვდება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გამოსაყენებელი ტექნიკით მოცვის არეალი, ფერმერები კი  გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოკლე ტექსტური შეტყობინებების სახით მიიღებენ.
    შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ამ პროცესში უწყებებს შორის კოორდინაციის აუცილებლობას, მათ შორის, რეგიონულ და ლოკალურ დონეზე, რასაც მონიტორინგი პრემიერ მინისტრის მრჩეველმა რეგიონული  განვითარებვის საკითხებში- სოზარ სუბარმა უნდა გაუწიოს.
   ღონისძიებას ასევე დაესწრო აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია და აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუენბრივი რესურსების რეპარტამენტის თავმჯდომარე ვალერი ბასარია.

9 იანვარს ანგარიშის - „ევროპის სეპარატისტულ ტერიტორიებთან და დე-ფაქტო სახელმწიფოებთან ჩართულობა“ პრეზენტაცია გაიმართა

2018  წლის 9 იავარს ორგანიზაცია Go Group-თან თანამშრომლობით გაიმართა Carnegie Europe-ს  მკვლევარ თომას დე ვაალის ახალი ანგარიშის- „ევროპის სეპარატისტულ ტერიტორიებთან და დე-ფაქტო სახელმწიფოებთან ჩართულობა“ პრეზენტაცია. აღნიშნული ანგარიში ეხება ევროპის კონტინენტზე მე-20 საუკუნის განმავლობაში წარმოშობილ კონფლიქტებს და მის შედეგად წარმოქმნილ დე-ფაქტო სახელმწიფოებს. (აფხაზეთი, დნესტრისპირეთი, ჩრდილოეთ კვიპროსი) ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსის, საჯარო უწყებების წარმომადგენლებმა და დარგის მკვლევარებმა.
ღონისძიებას ასევე დაესწრო აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუენბრივი რესურსების რეპარტამენტის თავმჯდომარე- ვალერი ბასარია.

დეპარტამენტის თავმჯდომარე წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს შეხვდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში შედგა სამუშაო შეხვედრა აფხაზეთის / მთავრობის წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებთან.

სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ დეპარტამენტის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილეები, აფხაზეთის / დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს თანამშრომლები და აფხაზეთის / მთავრობის წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები.

თათბირზე განხილულ იქნა აფხაზეთის / მთავრობის წარმომადგენლობების მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ 2018 წლის ანგარიში. ასევე მოისმინეს ინფორმაცია წარმომადგენლობებში მოქმედი კომისიების მიერ გაწეული და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ და სამხედრო- სავალდებულო სამსახურში გაწვევის 2018 წლის შედეგების და 2019 წლის საგაზაფხულო გაწვევისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ. დაიგეგმა დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტების საინჟინრო- ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის, საჭირო სარემონტო სამუშაოების მოცულობის დადგენის, შესაბამისი დეფექტური აქტების/ხარჯთა აღრიცხვის შედგენისა და შემდგომში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოებისთვის, ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების გზები.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ელგუჯა (გია) გვაზავამ,  აფხაზეთის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრმა  ქეთევან    ბაკარაძემ,   აფხაზეთის  ფინანსთა   და   ეკონომიკის   მინისტრმა მურმან   ფარფალიამ,   აფხაზეთის  იუსტიციის  დეპარტამენტის   თავმჯდომარემ   იგორ  კოპალიანმა, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა და აფხაზეთის №2 და №3 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღეს მონაწილეობა. თეატრალიზებული მსვლელობა პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო და სამების საკათედრო ტაძარში დასრულდა. დღის განმავლობაში მიღებული შემოწირულობა ბავშვთა სახლებში, უმწეოთა თავშესაფრებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში გადანაწილდება.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ელგუჯა (გია) გვაზავამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა, აფხაზეთის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებმა და აფხაზეთის №2 და №3 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღეს მონაწილეობა.

თეატრალიზებული მსვლელობა პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო და სამების საკათედრო ტაძარში დასრულდა. დღის განმავლობაში მიღებული შემოწირულობა ბავშვთა სახლებში, უმწეოთა თავშესაფრებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში გადანაწილდება.

ალილო- 2019 წელი

ფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ელგუჯა (გია) გვაზავამ,  აფხაზეთის  ჯანმრთელობის  მინისტრი  ქეთევან    ბაკარაძემ,   აფხაზეთის  ფინანსთა   და   ეკონომიკის   მინისტრი მურმან   ფარფალიამ,   აფხაზეთის  იუსტიციის  დეპარტამენტის   თავმჯდომარე   იგორ  კოპალიანმა.აფხაზეთის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებმა და აფხაზეთის №2 და №3 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობაში მიიღეს მონაწილეობა. თეატრალიზებული მსვლელობა პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო და სამების საკათედრო ტაძარში დასრულდა. დღის განმავლობაში მიღებული შემოწირულობა ბავშვთა სახლებში, უმწეოთა თავშესაფრებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში გადანაწილდება.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს 86 წლის იუბილეს ულოცავს

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ულოცავს უწმიდესსა და უნეტარესს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსს და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტს, ილია II-ს 86 წლის იუბილეს. უსურვებს მას ჯანმრთელობას, მხნეობას და დიდხანს სიცოცხლეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ვახტანგ ყოლბაიას საახალწლო მილოცვა!

რამდენიმე საათში ახალი, 2019 წელი კარს შემოგვიღებს. დადგება ქრისტეს დაბადების 2019 წელი.

ვუსურვებ  საქართველოს ყველა ოჯახს, დიდსა თუ პატარას, ბედნიერებას, სიხარულს, კეთილდღეობას, ხვავსა და ბარაქას, ტკივილების მოშუშებას, ჯანმრთელობასა და დღეგრძელობას.

ვუსურვებ საკუთარი კუთხიდან დევნილ მოსახლეობას  განსაკუთრებული შობა-ახალი წლის დღეებს, რომელიც ყოველ ჩვენგანს მოუტანს იმ იმედის აღსრულებას, რომელსაც შინ დაბრუნება ჰქვია. ნურავის ექნება იმედი, რომ ვინმეს დავანებებთ მამა-პაპათა ნაფუძარს, მრავალი თაობის მიერ შექმნილ დოვლათსა და ბარაქას. იქ ჩვენი სახლია, ჩვენი სულია, ჩვენი ჭირ-ვარამი და სიხარულია. არ ვიცი რომელი ადამიანური საზომით შეიძლება შეფასდეს თქვენი  მოთმინება, შრომისმოყვარეობა,  რაშია თქვენი გასაოცარი სიცოცხლისმოყვარეობის, ფოლადისებური სიმტკიცისა და გამძლეობის ამოუცნობი საიდუმლო. ნათქვამია, რაც არ გვკლავს ის გვაძლიერებსო. ამიტომაც,  ნურაფრის ნუ შეგვეშინდება! ჩვენ მხარს გვიჭერს და გვერდით გვიდგას მთელი პროგრესული კაცობრიობა,  პოლიტიკური თუ სამოქალაქო ძალა. მაგრამ  ჩვენი მომავალი ჩვენვე უნდა გამოვძერწოთ, რადაც უნდა დაგვიჯდეს. ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა აფხაზებთან მშვიდობიანი ურთიერთობის დამყარების, ნდობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის საქმეში. ჩვენ ყველანი ერთნი და ერთიანნი ვართ. ჩვენვე უნდა დავძრათ აისბერგი, რომელსაც ერთმანეთთან მისასვლელი გზები ჩახერგილი აქვს. ახალი 2019 წელი უნდა იქცეს ქართულ-აფხაზური  ურთიერთობების ახალი ეტაპის დასაწყისად, ახალი იდეების, ახალი მიდგომების დამკვიდრების გზაზე.

როგორც უნდა იღვაწონ ოკუპანტებმა ისტორიის ჩარხს უკუღმა ვერ დაატრიალებენ, ღვთისა და კაცობრიობის ნებას წინ ვერ აღუდგებიან.  ჩვენ ყველანი ერთად დავბრუნდებით. ბიბლიაში ნათქვამია: არის ჟამი სიძულვილისა და ჟამი სიყვარულისა, ჟამი სიკვდილისა და სიცოცხლისა. ჩვენ სიცოცხლეზე, სიყვარულზე და ერთმანეთის დაბრუნებაზე ვფიქრობთ. ორივე მხარეს მყოფებმა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, რათა მომავალი წელი გახდეს გარდამტეხი იმ ურთიერთობების აღდგენაში, რომელიც ტრადიციულად გვაკავშირებდა ორ უძველეს და უნიკალურ ერს. ერთად უნდა დავძლიოთ წინააღმდეგობები, ერთად უნდა დავივიწყოთ წყენა, უთანხმოება, გავუწოდოთ ერთმანეთს ხელი მშვიდობისა და შერიგებისთვის ერთობლივად ვიღვაწოთ. აფხაზეთში დაბრუნებამდე უნდა დავუბრუნდეთ ერთმანეთს სიყვარულით და სიკეთით. გამარჯვება ჩვენი ხვედრია.  მართალია, სამართალი  ურმით დადის, მაგრამ სამაგიეროდ ყველას კართან მიდის.

მინდა მოგმართოთ ყველას, ჩემო მეგობრებო, ახლობლებო, ნათესავებო, აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ოკეანის გაღმა და ევროპაში, ქვეყნის ნებისმიერ კუთხეში მყოფნო, მინდა ხმა მოგაწვდინოთ, მოგეფეროთ, მოგილოცოთ დამდეგი შობა-ახალი წელი, გისურვოთ ჯანის სიმრთელე, წინსვლა და გამარჯვება იყოს მუდამ თქვენი თანამგზავრი და გზის მანათობელი.

ახალი წლის დამდეგს მინდა  ნუგეში ვცე სამშობლოსათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა დედებს, მამებს, მეუღლეებს, შვილებს, ყველა ჭირისუფალთ. სამშობლო არასდროს დაივიწყებს თქვენს ძვირფას სახელებს.

განსაკუთრებული იყოს ეს წელი საქართველოს ყოველი მოქალაქისთვის, ჩვენი პატარების, ჩვენი საამაყო ახალგაზრდობისათვის,  ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, სქესის, რელიგიური მრწამსის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების მიუხედავად.

 

ხვავი და ბარაქა თქვენს ოჯახებს!

მრავალ ახალ შობა-ახალ წელს დაესწარით ძვირფასო მეგობრებო!

იდღეგრძელეთ და იბედნიერეთ!

ღმერთი ფარავდეს ერთიან საქართველოს!

2018 წლის 30 იანვარს წარმომადგენლობაში თათბირი გაიმართა

2018 წლის 30 იანვარს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონოიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობაში თათბირი გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ წარმომადგებლობის თანამშრომლები.  თათბირს დავმჯდომარეობდა წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ზაზა ჩაჩავა. მან შეაჯამა 2017 წელს წარმომადგენლობის მიერ გაწეული მუშაობა, ხაზი გაუსვა არსებულ ნაკლოვანებებს და დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა 2018 წელს წარმომადგენლობის საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებისათვის გასატარებელი ღონისძიებები და დასახა პრიორიტეტები ახალი სამუშაო წლისათვის. აპარატის უფროსმა, წარმომადგენლობის ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელმა პირმა ბესიკ ჭანტურიამ თანამშრომლებს გააცნო ინფორმაცია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების შესახებ.

საქველმოქმედო აქცია ,,ვიზრუნოთ ერთმანეთზე''

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანიზებითა და ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭერით აქცია მოძრაობა „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“ გაიმართა. აქციის ფარგლებში აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თბილისში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს დამდეგი შობა-ახალი წლის დღესასწაული მიულოცეს და სხვადასხვა დასახელების სასურსათო პროდუქტი გადასცეს.საახალწლო ნობათი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაურიგდათ, მათ შორის: მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს, 90 წელს გადაცილებულ პირებს, აფხაზეთის ომის I ჯგუფის ინვალიდებს, შშმ არასწრულწლოვანებს, ლეიკემიით დაავადებულ არასრულწლოვნებსა და მრავალშვილიან ოჯახებს.

ასევე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი ვლადიმერ იმნაძე და დირექტორის მოადგილე ჯანდრი უბირია აფხაზეთის ომში დაღუპული მეომრების დედებს შეხვდნენ, დამდეგი შობა-ახალი წელი მიულოცეს და სადღესასწაულო ნობათები გადასცეს.

ღონისძიებაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სტრუქტურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.